Powrót do: Starostwo Powiatowe

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Adres komórki
Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
Telefon
83-35-11-397
83-35-11-370
Fax
83-35-11-369
Email

Informacje dodatkowe

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości

 

realizuje następujące zadania:

  1. W dziedzinie zadań służby geodezyjnej i kartograficznej:
   1. gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
   2. prowadzenie ewidencji gruntów i budynków oraz gleboznawczej klasyfikacji gruntów /kataster nieruchomości/,
   3. zakładanie i prowadzenie geodezyjnej ewidencji uzbrojenia terenu oraz uzgadnianie usytuowania projektowej sieci infrastruktury technicznej.
   4. Prowadzenie spraw z zakresu dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym,
   5. Zakładanie osnów szczegółowych,
   6. Zakładanie i aktualizacja mapy zasadniczej,
   7. Prowadzenie powszechnej taksacji nieruchomości,
   8. ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
   9. prowadzenie powiatowych baz danych wchodzących w skład krajowego systemu informacji o terenie.
  2. W dziedzinie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa:
   1. gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa i reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach związanych z gospodarowaniem nieruchomościami,
   2. nabywanie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości niezbędnych do realizacji celów publicznych,
   3. prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą nieruchomości,
   4. wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa i samorządów terytorialnych,
   5. zwrot wywłaszczonych nieruchomości lub ich części nie wykorzystanych na cele określone w decyzji wywłaszczeniowej,
   6. prowadzenie spraw z zakresu przyjmowania na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości państwowych osób prawnych,
   7. prowadzenie spraw z zakresu przekazywania gminom nieruchomości Skarbu Państwa na cele budownictwa mieszkaniowego oraz na realizację związanej z nim infrastruktury technicznej,
   8. ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,
   9. ograniczanie praw rzeczowych na nieruchomościach,
   10. zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub za nabycie nieruchomości,
   11. przekazywanie w Zarząd Lasów Państwowych gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia,
   12. wydawanie decyzji dotyczących zajęcia nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
   13. wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego,
   14. przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
   15. ustalanie odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne.

 

 1. W dziedzinie gospodarowania powiatowym zasobem nieruchomości:
  1. nabywanie mienia przez Powiat,
  2. wykonywanie czynności związanych z oddawaniem nieruchomości w wieczyste użytkowanie lub trwały zarząd, zamianą, dzierżawą, najmem a także sprzedażą nieruchomości,
  3. ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
 2.  W zakresie ochrony i rekultywacji gruntów:
  1. wyłączanie z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i określanie obowiązków związanych z wyłączeniem,
  2. kontrola stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  3. nakładanie obowiązku zalesiania, zadrzewiania, zakrzewiania gruntów lub zakładania na nich trwałych użytków zielonych w celu ochrony gleb przed erozją,
  4. dokonywanie rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych w wyniku klęsk żywiołowych lub przez nieustalone osoby,
  5. ustalanie opłat za grunty wyłączone niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
  6. ustalanie opłat na Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych związanych z ograniczeniem wartości użytkowej gruntów,
  7. badanie jakości gleby i ziemi.

Komórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2019-10-01  - 

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2019-05-01  - 

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 320


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2016-10-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 320


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
podinspektor ds.ewidencji gruntów
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Pokój nr 322

Obowiązki:

1. Wprowadzenie zmian podmiotowych, przedmiotowych w ewidencji gruntów i budynków w następujących jednostkach ewidencyjnych: Janów Podlaski, Łomazy, Konstantynów. 2. Sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów. 3. Opracowywanie decyzji o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencyjnym. 4. Rozpatrywanie projektu klasyfikacji, komletowanie wniosków i opracowywanie decyzji. 5. Udzielanie informacji o gruntach, wykonywanie kopii map i wypisów oraz wystawianie rachunków za wykorzystywanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom fizycznym i osobom prawnym. 6. Udostępnianie akt uwłaszczeniowych z terenu obsługiwania jednostek ewidencyjnych. 7. Uczestniczenie w opracowaniu programu prac związanych z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów. 8. Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności w pracy Pani Aliny Wawrzyniuk.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Pokój nr 19


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor ds. mapy numerycznej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Pokój nr 19

Obowiązki:

1. Udzielanie informacji o posiadanych zasobach geodezyjno-kartograficznych oraz o obszarach dla których dokumenty geodezyjne i kartograficzne są w trakcie opracowania, sposobach ich wykorzystania i zasadach udostępniania. 2. Przyjmowanie i ewidencjonowanie zleceń i zgłoszonych robót jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego. 3. Ewidencjonowanie, zabezpieczenia i przechowywanie przyjętych dokumentów geodezyjno-kartograficznych. 4. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 5. Kontrola materiałów geodezyjno-kartograficznych przekazywanych do zasobu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 6. Poświadczenie zgodności kopii dokumentów geodezyjno-kartogtraficznych z oryginałem znajdującym się w Ośrodku. 7. Sprzedaż map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. 8. Prowadzenie ewidencji zleceń i zgłoszonych robót geodezyjno-kartograficznych. 9. Fakturowanie przyjętych zleceń i zgłoszonych robót. 10. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych w systemie informatycznym materiałów przechowywanych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym. 11. Bieżące prowadzenie oraz tworzenie nowych baz danych mapy numerycznej. 12. Udostępnianie informacji z istniejących baz danych. 13. Prowadzenie bieżącej aktualizacji w systemie informatycznym zakresu robót geodezyjnych zgłoszonych do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2020-02-01  - 

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Pokój nr 16

Obowiązki:

1. Kierowanie pracami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 2. Organizowanie i koordynacja prac związanych z zakładaniem mapy numerycznej. 3. Ustalanie dodatkowych warunków technicznych przy zakładaniu map numerycznych. 4.Opiniowanie nowych technologii tworzenia mapy oraz programów narzędziowych do ich opracowania. 5. Łączenie map numerycznych z bazami danych opisowych. 6. Współpraca z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego przy tworzeniu mapy numerycznej. 7. Udział w komisyjnych odbiorach prac związanych z informatycznymi bazami danych. 8. Kontrola materiałów geodezyjno-kartograficznych wykonywanych przez wszystkie jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 9. Nadawanie cech dokumentu materiałom przekazywanym do zasobu.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Dyrektor
Okres obejmowania stanowiska:
2018-12-01  - 

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds.gospodarki nieruchomościami
Okres obejmowania stanowiska:
1999-01-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Pokój nr 242

Obowiązki:

1. Sporządzanie spisów inwentaryzacyjnych mienia nabywanego przez powiat na podstawie ustawy „Przepisy wprowadzające administrację publiczną.” 2. Przygotowywanie wniosków o nabycie mienia niezbędnego do realizacji zadań powiatu. 3. Nabywanie mienia przez powiat w drodze innych czynności prawnych. 4. Gospodarowanie mieniem powiatowego zasobu nieruchomości na podstawie przepisów prawa cywilnego oraz ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami. 5. Ustalanie opłat z tytułu trwałego zarządu w stosunku do nieruchomości stanowiących mienie powiatu. 6. Ustanawianie w drodze decyzji trwałego zarządu nieruchomości na rzecz powiatowych jednostek organizacyjnych oraz stwierdzanie z urzędu lub na ich wniosek wygaśnięcia trwałego zarządu. 7. Orzekanie o przekazaniu trwałego zarządu między powiatowymi jednostkami organizacyjnymi na ich wniosek. 8. Dokonywanie darowizn nieruchomości stanowiących mienie powiatu gminom na cele publiczne za zgodą Rady Powiatu. 9. Przekazywanie gminom nieruchomości z powiatowego zasobu nieruchomości w drodze darowizny, na cele budownictwa mieszkaniowego oraz na realizację związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej. 10. Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości powiatowych przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. 11. Ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości powiatowych. 12. Rozpatrywanie wniosków osób uprawnionych do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 13. Sporządzanie faktur za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości. 14. Prowadzenie scaleń i wymian gruntów.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2018-01-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 241


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Zastępca Dyrektora
Okres obejmowania stanowiska:
2019-08-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 319


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Pokój nr 14


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Pokój nr 16a


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2019-08-16  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 323


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Pokój nr 17

Obowiązki:

1. Przyjmowanie i wstepna analiza dokumentacji projektowej do uzgodnień ZUDP. 2. Rejestracja złożonej dokumentacji w systemie ZUDP. 3. Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń ZUDP. 4. Dokonywanie ocen projektu, a po zapoznaniu się z opinią zespołu wykonywanie ewentualnych korekt. 5. Wydawanie opiniio potwierdzanie załączników mapowych. 6. Dokonywanie uzgodnień jednoosobowych w przypadkach nieskomplikowanych technicznie projektów i nie wymagajacych uzgodnień wielobranzowych. 7. Naliczanie opłat za czynności wykonywane przez ZUDP. 8. Wykreślanie uzgodnionych projektów tras i przyłączy na matryce mapy zasadniczej. 9. Dokonywanie analiz, wyciaganie wniosków i przedstawianie ich przełożonym.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2018-01-15  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 241


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2020-01-01  - 

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Pokój nr 18

Obowiązki:

1.Udzielanie informacji o posiadanych zasobach geodezyjno-kartograficznych oraz o obszarach dla których dokumenty geodezyjne i kartograficzne są w trakcie pracowania, sposobach ich wykorzystania i zasadach udostępniania. 2.Przyjmowanie i ewidencjonowanie zleceń i zgłoszonych robót geodezyjno-kartograficznych wykonywanych przez wszystkie jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego. 3.Ewidencjonowanie, zabezpieczenia i przechowywanie przyjętych dokumentów geodezyjno-kartograficznych. 4.Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 5.Wykonywanie kopii dokumentów geodezyjno-kartograficznych w znajdującym się w Ośrodku do poświadczenia zgodności z oryginałem. 6.Sprzedaż map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. 7.Prowadzenie ewidencji zleceń i zgłoszonych robót geodezyjno-kartograficznych. 8.Fakturowanie przyjętych zleceń i zgłoszonych robót. 9.Prowadzenie i aktualizacja bazy danych w systemie informatycznym materiałów przechowywanych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym. 10.Bieżące prowadzenie oraz tworzenie nowych baz danych mapy numerycznej. 11.Udostępnianie informacji z istniejących baz danych. 12.Prowadzenie bieżącej aktualizacji w systemie informatycznym zakresu robót geodezyjnych zgłoszonych do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
inspektor ds. ewidencji gruntów
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 322

Obowiązki:

1. Wprowadzenie zmian podmiotowych, przedmiotowych w ewidencji gruntów i budynków w następujących jednostkach ewidencyjnych: Rokitno, Zalesie. 2. Sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów. 3. Opracowywanie decyzji o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencyjnym. 4. Rozpatrywanie projektu klasyfikacji, kompletowanie wniosków i opracowywanie decyzji. 5. Udzielanie informacji o gruntach, wykonywanie kopii map i wypisów oraz wystawianie rachunków za wykorzystywanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom fizycznym i osobom prawnym. 6. Udostępnianie akt uwłaszczeniowych z terenu obsługiwania jednostek ewidencyjnych. 7. Uczestniczenie w opracowaniu programu prac związanych z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów. 8. Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności w pracy Pani Danuty Jaroszuk.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2017-10-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Pokój nr 14


(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko
Stanowisko
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska
2011-01-01  - 2017-07-28
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. 423


Imię i nazwisko
Stanowisko
inspektor ds.gospodarki nieruchomościami
Okres obejmowania stanowiska
1999-01-01  - 2017-08-28
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 432

Obowiązki

1. Wywłaszczanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa, gmin, powiatu i województwa. 2. Zwrot nieruchomości lub ich części nie wykorzystanych na cele określone w decyzji o wywłaszczeniu. 3. Ograniczanie praw rzeczowych na nieruchomości. 4. Wypłata odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną /Dz. U. Nr 133, poz. 872 ze zm./. 5. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i protokółów przekazania – przejęcia środków trwałych i środków nietrwałych. 6. Prowadzenie listy obecności i urlopów pracowników Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej oraz Oddziałów Zamiejscowych w Terespolu i Międzyrzecu Podlaskim. 7. Wypełnianie i prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników. 8. Sporządzanie planów jednostkowych dochodów i wydatków budżetowych. 9. Prowadzenie postępowań z zakresu ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 10 czerwca 1994 roku, określającej zasady, formy i tryb udzielania zamówień publicznych /tekst jedn. Dz. U. Nr 119 z 1998 r. poz.773/.


Imię i nazwisko
Stanowisko
Dyrektor Wydziału
Okres obejmowania stanowiska
1999-01-01  - 2018-10-30
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 318


Imię i nazwisko
Stanowisko
Zastępca Dyrektora
Okres obejmowania stanowiska
1999-01-01  - 2019-07-29
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 319


Imię i nazwisko
Stanowisko
podinspektor ds.gospodarki nieruchomościami
Okres obejmowania stanowiska
1999-01-01  - 2017-11-28
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 432

Obowiązki

1. Ustanawianie w drodze decyzji trwałego zarządu nieruchomości na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej oraz stwierdzanie z urzędu lub na jej wniosek wygaśnięcia trwałego zarządu. 2. Orzekanie o przekazaniu trwałego zarządu między jednostkami organizacyjnymi na ich wniosek. 3. Wskazywanie nieruchomości, które mogą być przeznaczone na wyposażenie państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej. 4. Ustalanie sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych. 5. Ustalanie dodatkowych opłat rocznych obciążających użytkownika wieczystego z tytułu niedotrzymania terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowej. 6. Udzielanie za zgodą Wojewody bonifikat od ustalonej ceny nieruchomości w przypadkach ustalonych ustawą oraz żądanie zwrotu kwoty równej bonifikacie po jej waloryzacji. 7. Ustalanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa. 8. Opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. 9. Wydawanie decyzji dotyczących zajęcia nieruchomości Skarbu Państwa na zakwaterowanie przejściowe Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. 10.Wydawanie decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa 11.Dokonywanie darowizny nieruchomości gminom na cele publiczne za zgodą Wojewody. 12.Przyjmowanie na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości z tytułu zrzeczenia się własności lub użytkowania wieczystego przez państwową osobę prawną. 13.Przekazywanie gminom nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa w drodze darowizny, na cele budownictwa mieszkaniowego oraz na realizację związanych z tym budownictwem urządzeń infrastruktury technicznej. 14.Regulowanie stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa. 15.Reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami. 16.Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa. 17.Występowanie z żądaniem rozwiązania umowy użytkowania wieczystego w przypadkach przewidzianych ustawą. 18.Sporządzanie i podawanie do publicznej wiadomości wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę. 19.Ogłaszanie, organizowanie i przeprowadzanie przetargów na zbycie nieruchomości. 20.Rozpatrywanie wniosków osób uprawnionych do nabycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej. 21.Wyrażanie zgody na zrzeczenie się przez właściciela własności nieruchomości. 22.Sporządzanie faktur za najem lokali mieszkalnych Skarbu Państwa i prowadzenie książki VAT – ewidencji sprzedaży.


Imię i nazwisko
Stanowisko
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska
2017-01-23  - 2019-11-30
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. 321


Imię i nazwisko
Stanowisko
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska
2017-08-21  - 2019-11-14
Godziny przyjęć i nr pokoju

Pokój nr 13


Imię i nazwisko
Stanowisko
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska
2016-12-01  - 2019-03-31

Imię i nazwisko
Stanowisko
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska
2011-01-01  - 2016-09-23
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. 320


Imię i nazwisko
Stanowisko
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska
2017-11-01  - 2019-07-31
Godziny przyjęć i nr pokoju

Pokój nr 323


Imię i nazwisko
Stanowisko
Kierownik Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 421

Obowiązki

1. Kierowanie pracami Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz Zespołu uzgadniania Dokumentacji Projektowej. 2. Organizowanie i koordynacja prac związanych z zakładaniem mapy numerycznej. 3. Ustalanie dodatkowych warunków technicznych przy zakładaniu map numerycznych. 4.Opiniowanie nowych technologii tworzenia mapy oraz programów narzędziowych do ich opracowania. 5. Łączenie map numerycznych z bazami danych opisowych. 6. Współpraca z jednostkami wykonawstwa geodezyjnego przy tworzeniu mapy numerycznej. 7. Udział w komisyjnych odbiorach prac związanych z informatycznymi bazami danych. 8. Kontrola materiałów geodezyjno-kartograficznych wykonywanych przez wszystkie jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 9. Nadawanie cech dokumentu materiałom przekazywanym do zasobu.


Imię i nazwisko
Stanowisko
podinspektor ds.ewidencji gruntów
Okres obejmowania stanowiska
 - 2019-09-27
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 321

Obowiązki

1. Wprowadzanie zmian podmiotowych, przedmiotowych w ewidencji gruntów i budynków w następujących jednostkach ewidencyjnych: Piszczac, Sosnówka, Tuczna. 2. Sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów. 3. Opracowywanie decyzji o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencyjnym. 4. Rozpatrywanie projektu klasyfikacji, kompletowanie wniosków o opracowywanie decyzji. 5. Udzielanie informacji o gruntach, wykonywanie kopii map i wypisów oraz wystawianie rachunków za wykorzystywanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom fizycznym i osobom prawnym. 6. Udostępnianie akt uwłaszczeniowych z terenu obsługiwania jednostek ewidencyjnych. 7. Uczestniczenie w opracowywaniu programu prac związanych z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów. 8. Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności w pracy Pani Alicji Sobiesiak.


Imię i nazwisko
Stanowisko
podinspektor ds.ewidencji gruntów
Okres obejmowania stanowiska
1999-01-01  - 2017-01-27
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 321

Obowiązki

1. Wprowadzanie zmian podmiotowych, przedmiotowych w ewidencji gruntów i budynków w następujących jednostkach ewidencyjnych: Rossosz, Sławatycze, Wisznice, Leśna Podlaska. 2. Sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów. 3. Opracowywanie decyzji o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencyjnym. 4. Rozpatrywanie projektu klasyfikacji, kompletowanie wniosków i opracowywanie decyzji. 5. Udzielanie informacji o gruntach, wykonywanie kopii map i wypisów oraz wystawianie rachunków za wykorzystywanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom fizycznym i osobom prawnym. 6. Udostępnianie akt uwłaszczeniowych z terenu obsługiwania jednostek ewidencyjnych. 7. Uczestniczenie w opracowaniu programu prac związanych z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów. 8. Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności w pracy Pani Ewy Rudzkiej.


Imię i nazwisko
Stanowisko
Podinspektor ds. zasobów geodezji i kartografii
Okres obejmowania stanowiska
1999-01-01  - 2017-10-02
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 423

Obowiązki

1. Udzielanie informacji o posiadanych zasobach geodezyjno-kartograficznych oraz o obszarach dla których dokumenty geodezyjne i kartograficzne są w trakcie opracowania, sposobach ich wykorzystania i zasadach udostępniania. 2. Przyjmowanie i ewidencjonowanie zleceń i zgłoszonych robót geodezyjno-kartograficznych wykonywanych przez wszystkie jednostki wykonawstwa geodezyjno-kartograficznego. 3. Ewidencjonowanie, zabezpieczenia i przechowywanie przyjętych dokumentów geodezyjno-kartograficznych. 4. Przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej. 5. Kontrola materiałów geodezyjno-kartograficznych przekazywanych do zasobu przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego. 6. Poswiadczanie zgodności kopii dokumentów geodezyjno-kartograficznych z oryginałami znajdującymi się w Ośrodku. 7. Sprzedaż map i materiałów z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego. 8. Prowadzenie ewidencji zleceń i zgłoszonych robót geodezyjno-kartograficznych. 9. Fakturowanie przyjętych zleceń i zgłoszonych robót. 10. Prowadzenie i aktualizacja bazy danych w systemie informatycznym materiałów przechowywanych w zasobie geodezyjnym i kartograficznym. 11. Prowadzenie bieżącej aktualizacji w systemie informatycznym zakresu robót geodezyjnych zgłoszonych do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.


Imię i nazwisko
Stanowisko
inspektor ds. gospodarki gruntów rolnych
Okres obejmowania stanowiska
1999-07-01  - 2016-09-30
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 320

Obowiązki

1. Wyłączanie z produkcji gruntów rolnych przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i określanie obowiązków związanych z wyłączeniem. 2. Kontrola stosowania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 3. Nakładanie obowiązku zalesiania, zadrzewiania, zakrzewienia gruntów lub założenia na nich trwałych użytków zielonych w celu ochrony gleb przed erozją. 4. Dokonywanie rekultywacji gruntów zdewastowanych lub zdegradowanych przez nie ustalone osoby lub w wyniku klęsk żywiołowych. 5. Ustalanie opłaty za grunty wyłączone niezgodnie z przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 6. Przekazywanie w zarząd Lasom Państwowym gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do zalesienia. 7. Wydawanie decyzji o przyznaniu prawa własności działki dożywotniego użytkowania z tytułu przekazania gospodarstwa Państwu za świadczenia emerytalno-rentowe. 8. Wydawanie decyzji o przyznaniu prawa własności gruntów pod budynkami pozostawionymi na własność z tytułu przekazania gospodarstwa Państwu za świadczenia emerytalno-rentowe. 9. Załatwianie spraw roszczeniowych. 10. Uczestnictwo w postępowaniu przed Komisją Majątkową w przedmiocie nieodpłatnego przekazywania na własność kościelnym osobom prawnym nie pozostających w ich władaniu nieruchomości. 11. Ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie.


Imię i nazwisko
Stanowisko
podinspektor ds.ewidencji gruntów
Okres obejmowania stanowiska
1999-01-01  - 2017-09-29
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 323

Obowiązki

1. Wprowadzanie zmian podmiotowych,przedmiotowych w ewidencji gruntów i i budynków w gmnie Biała Podlaska. 2. Sporządzanie zestawień zbiorczych danych objętych ewidencją gruntów. 3. Opracowywanie decyzji o wprowadzeniu zmian w operacie ewidencyjnym. 4. Rozpatrywanie projektu klasyfikacji, kompletowanie wniosków i opracowywanie decyzji. 5. Udzielanie informacji o gruntach, wykonywanie kopii map i wypisów oraz wystawianie rachunków za wykorzystywanie danych z operatu ewidencji gruntów i budynków jednostkom wykonawstwa geodezyjnego oraz osobom fizycznym i osobom prawnym. 6. Udostępnianie akt uwłaszczeniowych z terenu obsługiwania jednostek ewidencyjnych. 7. Uczestniczenie w opracowaniu programu prac związanych z modernizacją i aktualizacją ewidencji gruntów. 8. Pełnienie zastępstwa w czasie nieobecności w pracy Pani Marii Turak.

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Borowska Iwona
Data wytworzenia informacji:
11-01-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
11-01-2017