Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Wydział Finansowy
Adres komórki
Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
Telefon
83-35-11-396
83-35-11-335
Fax
83-35-11-336
Email

Informacje dodatkowe

Do zadań Wydziału Finansowego należy:

1. opracowywanie harmonogramu prac oraz przygotowywanie projektu uchwały    budżetowej,

2. przekazywanie powiatowym jednostkom organizacyjnym informacji niezbędnych  do opracowania ich planów finansowych, wynikających z projektu uchwały budżetowej, 

3. opracowywanie układu wykonawczego budżetu Powiatu,

4. przekazywanie powiatowym jednostkom organizacyjnym informacji o kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji wynikających z układu wykonawczego budżetu,

5. opracowywanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych i powierzonych,

6. przygotowywanie projektów uchwał w sprawie udzielania pożyczek i zaciągania kredytów, udzielania poręczeń i gwarancji oraz emisji papierów wartościowych,

7. prowadzenie ewidencji mienia Powiatu,

8. gromadzenie dochodów i dokonywanie wydatków wynikających z uchwały budżetowej,

9. obsługa finansowo-księgowa funduszy celowych Powiatu oraz rachunków bankowych,

10. sporządzanie sprawozdawczości z realizacji budżetu, jej analiza i opracowywanie projektów uchwał w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu oraz dysponowania rezerwami Powiatu,

11. przygotowywanie materiałów z zakresu gospodarki finansowej dla potrzeb Rady i jej komisji, Marszałka i Sejmiku Województa Lubelskiego, Wojewody oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej,

12. prowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych Powiatu,

13. prowadzenie spraw związanych z egzekucją administracyjną.            
Komórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2018-05-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Pokój 224


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 223

Obowiązki:

1) Naliczanie wynagrodzeń pracownikom Starostwa, dodatków stażowych, nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego. 2) Naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne,zdrowotne, fundusz pracy. 3) przygotowywanie raportów imiennych i deklaracji rozliczeniowych. 4) Ustalanie podstawy i naliczanie zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. 5)Ustalanie podstawy i naliczanie wynagrodzenia za okres choroby. 6)Prowadzenie kart zasiłkowych. 7) Ustalanie uprawnień do pobierania zasiłków rodzinnych , pielęgnacyjnych,wychowawczych,porodowych. 8)Wpisywanie rocznych wynagrodzeń do legitymacji ubezpieczeniowych. 9) Wydawanie zaświadczeń emerytalno-rentowych. 10) Wydawanie zaświadczeń o wynagrodzeniu pracownikom Starostwa. 11) Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych. 12) Sporządzanie sprawozdawczości GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. 13) Naliczanie świadczeń osobom zwolnionym.14) Zgłaszanie pracowników do ubezpieczenia społecznego oraz wyrejestrowywanie osób zwolnionych. 15) Prowadzenie ewidencji urlopów pracowników Wydziału i przekazywanie na koniec miesiąca list obecności wraz z wnioskami o urlop do Wydziału Organizacyjno- Administracyjnego. 16) Naliczanie składek PFRON i sporządzanie miesięcznych deklaracji. 17) Przygotowywanie dokumentacji do PCPR i PUP dotyczącej refundacji wypłaconych wynagrodzeń dla osób niepełnosprawnych ,absolwentom , pracownikom interwencyjnym ,opiekunom praktycznej nauki zawodu itp. 18) Sporządzanie list wypłat ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych z zachowaniem obowiązujących terminów wypłat. 19) Bieżące prowadzenie imiennych ewidencji zrealizowanych wypłat ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych. 200 Przygotowywanie informacji i zaświadczeń o wielkościach dokonanych wypłat ekwiwalentu za prowadzenie upraw leśnych. 21) Kompletowanie, przechowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 22) Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownictwo Starostwa lub dyrektora Wydziału. 23) Zastępowanie Pani Elżbiety Rybińskiej podczas jej nieobecności w pracy.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 225

Obowiązki:

1. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków Powiatu - organu finansowego. 2. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej wydatków Starostwa - jednostki budżetowej i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 3. Przekazywanie środków na działalność jednostek objętych budżetem Powiatu i dotacji uchwalonych przez Radę Powiatu oraz egzekwowanie zwrotu środków do budżetu. Realizacja wydatków Starostwa i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego tj. a) sprawdzenie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym, b) przekazywanie do banku dyspozycji finansowych, c) terminowe regulowanie płatności, d) ewidencjonowanie dokumentów, e) przygotowanie dowodów księgowych własnych i zewnętrznych, zestawień dowodów, poleceń księgowania, not księgowych, wystawianie faktur. 5. Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków organu finansowego oraz wydatków jednostki budżetowej - Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 6. Udział w pracach nad sporządzaniem sprawozdań zbiorczych z wykonania budżetu Powiatu. 7. Prowadzenie kontroli gospodarki finansowej w jednostkach podległych i innych otrzymujących środki z budżetu Powiatu. 8. Udzielanie w miarę potrzeb instruktażu podległym jednostkom w zakresie prowadzenia księgowości. 9. Kompletowanie, przechowywanie i przekazywanie do archiwum dowodów zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 10. Zastępowanie Pani Kazimiery Kowalskiej i Pana Andrzeja Kozłowskiego podczas ich nieobecności w pracy.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2019-07-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Pokój 224


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 223

Obowiązki:

1) Prowadzenie dokumentacji do sporządzenia list wynagrodzeń pracownikom zatrudnionym na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło obejmującej: a) umowy, b) rejestry zwolnień lekarskich, c) karty zasiłkowe, d) oświadczenia uprawniające do pobierania zasiłku rodzinnego. 2) Sporządzanie list płac. 3) Ustalanie podstawy i naliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego. 4) Naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne,zdrowotne i fundusz pracy. 5) Sporządzanie list wypłat diet radnym. 6) Naliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i roczne rozliczenie, sporządzanie deklaracji do Urzędu Skarbowego w zakresie wypłat wymienionych w pkt.1 oraz z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 7) Prowadzenie kart wynagrodzeń. 8) Wpisywanie rocznych wynagrodzeń do legitymacji ubezpieczeniowych. 9) Wydawanie zaświadczeń emerytalno-rentowych pracownikom Starostwa i byłym pracownikom Urzedu Rejonowego. 10) Wydawanie zaświadczen o wynagrodzeniu. 11) Sporządzanie sprawozdawczości GUS o zatrudnieniu i wynagrodzeniach. 12) Prowadzenie spraw związanych ze zbiorowym ubezpieczeniem pracowników Starostwa w PZU. 13) Prowadzenie ksiąg inwentarzowych składników majątkowych. 14) Rozliczanie inwentaryzacji okresowych. 15) Naliczanie przeszacowania i umorzenia środków trwałych. 16) Sporządzanie sprawozdań F-03 o stanie i ruchu środków trwałych. 17) Sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym i rozliczanie delegacji służbowych krajowych i zagranicznych. 18) Kompletowanie ,przechowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 19) Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownictwo Starostwa lub dyrektora Wydziału. 20) Zastępowanie Pani Iwony Malczuk i Anny Zielińskiej podczas ich nieobecności w pracy.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2019-08-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 224


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kasjer
Okres obejmowania stanowiska:
2017-07-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 37


(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko
Stanowisko
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska
2017-01-17  - 2020-01-31
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. 224


Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor
Okres obejmowania stanowiska
1999-01-01  - 2017-10-30
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 224

Obowiązki

1) Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu Powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie i 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza oraz zbiorczo w zakresie dochodów budżetu tj. a) przygotowywanie uchwały w sprawie procedury uchwalenia budżetu, b) przygotowywanie uchwał budżetowych, c) opracowanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków, d) opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, e) opracowanie planów finansowych Starostwa, f) analizowanie i weryfikowanie planów finansowych jednostek podległych, g) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków, h) przygotowanie okresowych analiz wykonania budżetu i przedstawiania propozycji działań mających na celu właściwą realizację budżetu, i) sprawdzanie sprawozdań pod względem zgodności z planem, j) przygotowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie, k) powiadamianie jednostek o dokonanych zmianach, l) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków. 2) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w sprawie opracowania uchwał. 3) Przekazywanie uchwał do RIO. 4) Sprawowanie kontroli i udzielanie instruktażu w podległych jednostkach w zakresie prawidłowości opracowania planów finansowych i sprawozdań finansowych. 5) Przygotowanie projektów aktów prawnych z zakresu działania ,uchwał,zarządzeń, decyzji. 6) Kompletowanie ,przechowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 7) Zastępowanie Pani Lidii Wojczuk podczas jej nieobecności w pracy. 8) Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownictwo Starostwa lub dyrektora Wydziału.


Stanowisko
Zastępca Skarbnika
Okres obejmowania stanowiska
2016-10-22  - 2019-11-30
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. 211


Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor
Okres obejmowania stanowiska
2016-12-28  - 2018-02-28
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. 224


Imię i nazwisko
Stanowisko
podinspektor
Okres obejmowania stanowiska
 - 2019-12-31
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 225

Obowiązki

1. Prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków Powiatu - organu finansowego.2. Sporządzanie sprawozdań z wykonania planu dochodów i wydatków organu finansowego.3. Udział w pracach nad sporządzaniem sprawozdań zbiorczych z wykonania budżetu Powiatu.4. Prowadzenie kontroli gospodarki finansowej w jednostkach podległych i innych otrzymujących środki z budżetu Powiatu.5. Kompletowanie ,przechowywanie i przekazywanie do archiwum dowodów zgodnie z rzeczowym wykazem akt.6. Zastępowanie Pana Andrzeja Kozłowskiego i Marzeny Niczyporuk podczas ich nieobecności w pracy. 7. Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownictwo Starostwa lub Dyrektora Wydziału.Przy wykonywaniu zakresu czynności zobowiązana Pani jest w szczególności : 1. Przestrzegać Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,ustaw i innych przepisów prawa.2. Prawidłowo pod względem formalnym i merytorycznym oraz zgodnie z przepisami prawa wykonywać zadania objęte zakresem czynności.3. Działać wnikliwie,szybko i bezstronnie oraz terminowo załatwiać prowadzone sprawy. 4. Przestrzegać obowiązujące przepisy bhp ppoż.5.Przestrzegać zasad współżycia społecznego. 6. Przestrzegać dyscypliny pracy.7. Przestrzegać tajemnicy służbowej i państwowej.8. Pogłębiać wiedzę i podnosić kwalifikacje zawodowe.


Imię i nazwisko
Stanowisko
Skarbnik
Okres obejmowania stanowiska
2005-01-01  - 2018-10-25
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 211

Obowiązki

I.1. O k r e ś l e n i e z a d a ń s t a n o w i s k a p r a c y 1.1. Skarbnik wykonuje zadania określone przepisami art.35 ustawy o finansach publicznych oraz § 7 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/28/2002 Rady Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej. 1.2. Skarbnik kieruje pracą Wydziału Finansowego Starostwa. 2. O k r e ś l e n i e o b o w i ą z k ó w i z w i ą z a n y c h z n i m i c z y n n o ś c i 2.1. Opracowywanie i przedkładanie Zarządowi projektu budżetu Powiatu oraz projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie.2.2. Opracowywanie analiz gospodarki finansowej Powiatu i przedkładanie Zarządowi wniosków w tym zakresie, a w szczególności informacji o wykonaniu budżetu Powiatu. 2.3. Kierowanie rachunkowością Starostwa i nadzór nad rachunkowością jednostek organizacyjnych Powiatu. 2.3.1.Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Starostę dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności planu kont,obiegu dokumentów finansowych,wyceny mienia,zasad prowadzenia i rozliczeń inwentaryzacji, kontroli wewnętrznej. 2.3.2. Organizowanie sporządzania, przyjmowania,obiegu,archiwowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający : - właściwy przebieg operacji gospodarczych - ochronę mienia będącego w posiadaniu Starostwa. 2.3.3. Zapewnienie prowadzenia ewidencji księgowej,syntetycznej i analitycznej dochodów i wydatków budżetowych oraz środków specjalnych, funduszy celowych, sum depozytowych, środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i środków pomocowych zgodnie z obowiązującym planem kont i zasadami rachunkowości oraz sporządzanie sprawozdawczości finansowej w sposób zapewniający :- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, - terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych, - prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych. 2.3.4. Nadzór nad prawidłowością naliczeń, wypłat i ewidencji wynagrodzeń diet i innych świadczeń oraz rozliczeń z ZUS i urzędami skarbowymi. 2.3.5. Nadzór nad pracą kasy Starostwa i stanowiskami pracy ds.rachunkowości. 2.3.6. Zapewnienie przestrzegania zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych. 2.3.7.Zapewnienie terminowego egzekwowania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań. 2.3.8. Zapewnienie prawidłowego prowadzenia ewidencji księgowej mienia powiatowego, w tym rozliczeń inwentaryzacji. 2.3.9. Podpisywanie dyspozycji finansowych ze wszystkich rachunków bankowych. 2.4. Dokonywanie wstępnej, bieżącej i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych obowiązków, legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych i ich zmian. 2.5. Szkolenie pracowników Starostwa i służb finansowych powiatowych jednostek organizacyjnych z zakresu rachunkowości i budżetu. 2.6. Analiza i aprobata zawieranych przez Starostwo umów celem zapewnienia ich prawidłowości pod względem finansowym. 2.7. Przygotowywanie bądź współudział w opracowywaniu wniosków i wystąpień kierowanych na zewnątrz dotyczących spraw finansowych. 2.8. Organizowanie i prowadzenie kontroli finansowej podległych jednostek organizacyjnych i służb Starostwa oraz przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych i nadzór nad ich wykonaniem. 2.9. Przygotowywanie materiałów z zakresu gospodarki finansowej dla potrzeb Rady Powiatu i jej komisji, Marszałka i Sejmiku Województwa, Wojewody oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej. 2.10. Organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż. 2.11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez Starostę. 3. Z a k r e s o d p o w i e d z i a l n o ś c i 3.1. Przestrzeganie wszystkich przepisów ,instrukcji i zarządzeń dotyczących pracy Starostwa. 3.2. Przestrzeganie dyscypliny przez podległych pracowników. 3.3. Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników tajemnicy państwowej i służbowej oraz przepisów i zasad bhp. 3.4. Terminowe i zgodne pod względem formalnym i rzeczowym wykonywanie wszystkich prac wynikających z zakresu obowiązków Skarbnika i prac zleconych. II. Z a k r e s u p r a w n i e ń d o p o d e j m o w a n i a d e c y z j i i p o d p i s y w a n i a p i s m 1. Realizacja uprawnień wynikających z art.35 ustawy o finansach publicznych. 2. Podpisywanie pism w korespondencji wewnętrznej i pism w sprawach prowadzonych przez Starostwo egzekucji oraz kontrasygnata pism w zakresie ustalonym przepisami finansowo-księgowymi. 3. Występowanie z wnioskami w odniesieniu do pracowników bezpośrednio podległych w sprawie nagród, wyróżnień, przeniesień, awansów, kar dyscyplinarnych lub porządkowych. 4. Występowanie z wnioskami o wykonanie prac w godzinach nadliczbowych w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach. 5. Udzielanie zwolnień z części dnia pracy dla załatwienia szczególnie ważnych spraw osobistych pracowników. 6. Zastępowanie zastępcy dyrektora Wydziału Finansowego w czasie jego nieobecności.


Imię i nazwisko
Stanowisko
Dyrektor Wydziału
Okres obejmowania stanowiska
1999-01-01  - 2018-09-27
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 211

Obowiązki

1.Koordynowanie wykonywanych zadań przez pracowników Wydziału. 2.Przygotowywanie dokumentów do realizacji tj.sprawdzanie pod względem formalnym,rachunkowym i kwalifikowanie wydatków do poszczególnych podziałek klasyfikacji budżetowej. 3.Określanie sposobu ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych. 4.Kontrola poprawności dokonywanych w księgach rachunkowych zapisów zdarzeń w ujęciu chronologicznym i systematycznym. 5.Czuwanie nad dyscypliną finansów publicznych - przygotowywanie wniosków dotyczących zmiany planu finansowego w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej będących w obsłudze finansowo- księgowej Starostwa. 6.Nadzór nad prawidłowością opracowywania planów finansowych Starostwa, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i funduszy celowych. 7. Kontrola sporządzanych przez pracowników Wydziału sprawozdań finansowych Starostwa i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 8. Sprawdzanie i podpisywanie: - upomnień,wezwań do zapłaty,tytułów wykonawczych zmierzających do wyegzekwowania należności na rzecz Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz należności Skarbu Państwa z tytułu opłat melioracyjnych,wieczystego użytkowania gruntów, trwałego zarządu,sprzedaży lecznic weterynaryjnych, -faktur VAT wystawianych przez Wydział Finansowy, - innych pism w zakresie egzekucji należności. 9.Dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie prawidłowości rozliczenia podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób fizycznych z Urzędem Skarbowym oraz rozliczeń z ZUS i PFRON. 10.Kontrola prawidłowości rozliczenia inwentaryzacji majątku Starostwa i Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 11.Udzielanie instruktażu i wyjaśnień dotyczących spraw księgowości służbom finansowo-księgowym jednostek finansowanym z budżetu Powiatu. 12.Przeprowadzanie okresowych kontroli kasy. 13.Kontrola prawidłowości rozliczeń z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w zakresie terminowości i wysokości przekazywanych dochodów z realizacji zadań rządowych oraz z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie z tytułu należnych składek na rzecz Centralnego i Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym. 14.Zastępowanie Skarbnika Powiatu podczas jego nieobecności w pracy. 15.Wykonywanie innych zadań zleconych przez Skarbnika,Sekretarza i Starostę.


Imię i nazwisko
Stanowisko
podinspektor
Okres obejmowania stanowiska
1999-01-01  - 2019-07-30
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 224

Obowiązki

1.Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym tj.a) bieżące dokonywanie przypisów należności b) prowadzenie egzekucji wpłat zaległych c) rozliczanie zrealizowanych wpływów na Fundusz Wojewódzki i Centralny d) realizacja wydatków ze środków Funduszu e)sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania przychodów i wydatków Funduszu 2) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej tj. a) realizcja wydatków ze środków funduszu b) sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania przychodów i wydatków funduszu. 3)Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych tj. a) bieżące dokonywanie przypisów należności b) prowadzenie egzekucji wpłat zaległych c) realizacja wydatków ze środków funduszu d) sporządzanie i przekazywanie miesięcznych wykazów obciążeń wynagrodzeń do osób sporządzających listy płac. 4) Prowadzenie obsługi finansowo-księgowej rachunku sum depozytowych tj. a) dokonywanie wydatków z rachunku sum depozytowych b) rozliczanie pozostałości środków z ich dysponentami 5) Przyjmowanie sprawozdań finansowych od jednostek objętych budżetem Powiatu. 6) Sporządzanie sprawozdań zbiorczych,miesięcznych,półrocznych i rocznych. 7) Dokonywanie analiz sprawozdań w zakresie ponoszenia strat przez jednostki stanu zaległości , rozliczeń z budżetem środków specjalnych,gospodsarstw pomocniczych,instytucji kultury i innych wg potrzeb. 8) Dokonywanie rozliczeń jednostek z wykorzystania przekazanych dotacji. 9) Fakturowanie zakupów związanych z reklamą i reprezentacją na potrzeby podatku VAT. 10) Prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów dla potrzeb podatku VAT. 11) Sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 i przekazywanie na rachunek Urzędu Skarbowego podatku VAT. 12) Prowadzenie ewidencji delegacji służbowych,urlopów, list obecności pracowników wydziału. 13) Prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników Wydziału. 14) Ewidencja korespondencji poufnej. 15) Kompletowanie,przechowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 16) Zastępowanie Pani Teresy Ostapiuk podczas jej nieobecności w pracy. 17) Wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownictwo Starostwa lub dyrektora Wydziału.


Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor
Okres obejmowania stanowiska
1999-01-01  - 2016-12-27
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 224

Obowiązki

1) Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu Powiatu w działach : 010 - Rolnictwo i łowiectwo 020 - Leśnictwo 600 - Transport i łączność 630 - Turystyka 700 - Gospodarka mieszkaniowa 710 - Działalność usługowa 750 - Administracja publiczna 851 - Ochrona zdrowia 853 - Opieka społeczna 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 926 - Kultura fizyczna i sport tj: a) przygotowanie uchwały w sprawie procedury uchwalenia budżetu, b) przygotowanie uchwał budżetowych, c) opracowanie szczegółowego podziału dochodów i wydatków , d) opracowanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej, e) opracowanie planów finansowych Starostwa, f) analizowanie i weryfikowanie planów finansowych jednostek podległych, g) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków, h) przygotowanie okresowych analiz wykonania budżetu i przedstawianie propozycji dzialań mających na celu właściwą realizację budżetu, i) sprawdzanie sprawozdań pod względem zgodności z planem, j) przygotowanie projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie, k) powiadamianie jednostek o dokonanych zmianach, l) opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków. 2) Współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową w sprawie opracowania uchwał. 3) Przekazywanie uchwał do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 4) Sprawowanie kontroli i udzielanie instruktażu w podległych jednostkach w zakresie prawidłowości opracowania planów i sprawozdań finansowych. 5) Przygotowanie projektów aktów prawnych z zakresu działania , uchwał,zarządzeń, decyzji. 6) Kompletowanie ,przechowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 7) Zastępowanie Pani Teresy Goździołko podczas jej nieobecności w pracy. 8) Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków. 9) Wykonyanie innych czynności zleconych przez kierownictwo Starostwa lub dyrektora Wydziału.


Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor
Okres obejmowania stanowiska
2007-02-01  - 2016-12-31
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 225

Obowiązki

1. Obsługa finansowo-księgowa wpływów dotyczących realizacji zadań administracji rządowej tj.: a) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej realizowanych dochodów, b) terminowe przekazywanie wykonanych dochodów dysponentom, c) prowadzenie egzekucji zaległych należności, d) sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych z wykonanych dochodów. 2. Obsługa finansowo-księgowa dochodów realizowanych przez Starostwo - jednostkę budżetową i Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego tj.: a) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej realizowanych dochodów, b) prowadzenie egzekucji zaległych należności, c) sporządzanie sprawozdań jednostkowych z wykonania dochodów. 3. Obsługa finansowo-księgowa dochodów należnych innym podmiotom z tytułu zadań wykonywanych przez Powiat w tym opłat ewidencyjnych pobieranych w związku z prowadzeniem centralnej ewidencji kierowców i pojazdów tj.: a) prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej pobranych dochodów, b) przekazywanie pobranych dochodów dysponentom, c) sporządzanie wymaganych przepisami sprawozdań i informacji o wielkości zaległych wpływów. 4. Rozliczanie kasjera z wpływów zrealizowanych za pośrednictwem kasy tj. przyjmowanie raportów kasowych, sprawdzanie kompletności i zgodności pod względem formalno-rachunkowym. 5. Udział w pracach nad sporządzaniem sprawozdań zbiorczych z wykonania budżetu Powiatu. 6. Sporządzanie sprawozdań jednostkowych i zbiorczych dotyczących wykonania przepisów ustawy o warunkach dopuszczalności i nadzorowaniu pomocy publicznej przedsiębiorcom. 7. Prowadzenie kontroli gospodarki finansowej w jednostkach podległych i innych otrzymujących środki z budżetu Powiatu. 8. Udzielanie w miarę potrzeb instruktażu w zakresie księgowości jednostkom podległym. 9. Kompletowanie, przechowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 10. Zastępowanie Pani Kazimiery Kowalskiej, Marzeny Niczyporuk oraz Marii Mysłowskiej podczas ich nieobecności w pracy.


Imię i nazwisko
Stanowisko
Kasjer
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 37

Obowiązki

1) Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa tj. a) realizowanie rachunków gotówkowych, b0 wypłacanie wynagrodzeń, nagród,zasiłków,diet,kosztów podróży, c) przyjmowanie wpłat. 2) Sporządzanie raportów kasowych. 3) Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania w zakresie: a) czeków gotówkowych i rozrachunkowych, b) kwitariuszy przychodowych, c) kart drogowych, d) dzienników budowy, e) tablic informacyjnych budowy. 4) Udział w pracach nad rozliczeniem inwentaryzacji i prowadzeniem ewidencji analitycznej mienia. 5) Kompletowanie ,przechowywanie i przekazywanie do archiwum dokumentów zgodnie z rzeczowym wykazem akt. 6) Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownictwo Starostwa i dyrektora Wydziału.

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Data wytworzenia informacji:
11-01-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
11-01-2017