Powrót do: Starostwo Powiatowe

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Wydział Spraw Społecznych
Adres komórki
Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
Telefon
83-35-11-338
83-35-11-339
Email

Informacje dodatkowe

ZAKRES DZIAŁANIA WYDZIAŁU SPRAW SPOŁECZNYCH

Wydział zajmuje się organizacją szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej i kształcenia ustawicznego, ośrodków szkolno-wychowawczych, burs i internatów, samorządowych instytucji kultury, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu
i turystyki oraz nadzorem nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związków sportowych,
a także realizuje zadania dotyczące problematyki profilaktyki i ochrony zdrowia. 

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

 1.      W zakresie oświaty:

1) prowadzenie spraw z zakresu zakładania, prowadzenia, przekształcania i likwidowania szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej i kształcenia ustawicznego, ośrodków szkolno-wychowawczych i internatów,

2) tworzenie warunków organizacyjnych i ekonomicznych do rozwoju edukacji w powiecie,

3) sprawowanie nadzoru nad podległymi szkołami, placówkami w zakresie ustawowym: organizacja roku szkolnego, nadzór nad właściwym sporządzeniem przez dyrektorów arkuszy organizacji szkoły oraz ich aktualizacja,

4) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły i placówki w zakresie spraw administracyjnych i organizacyjnych, oraz ocena bezpieczeństwa i higieny pracy,

5) zapewnianie kształcenia, wychowania i opieki w szkołach, współpraca z nadzorem pedagogicznym,

6) powoływanie i ocena pracy kadr kierowniczych szkół i placówek oświatowych,

7) prowadzenie spraw kadrowych i wynagrodzenie kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, wynagrodzenie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych,

8) prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym, dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym oraz motywowaniem nauczycieli,

9) opracowywanie kryteriów podziału subwencji oświatowej i projektów budżetu szkół
i placówek oświatowych,

10) opracowywanie projektów planów remontów i inwestycji szkól i placówek oświatowych,

11) opracowywanie wniosków o pomoc finansową szkołom i placówkom,

12) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem szkół i placówek oświatowych,

13) kierowanie dzieci i młodzieży z terenu Powiatu do placówek kształcenia specjalnego
i młodzieżowych ośrodków wychowawczych,

14) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży (nagrody, stypendia, wsparcie organizacyjne),

15) prowadzenie spraw związanych z wdrażaniem pomocy materialnej uczniom szkół Powiatu Bialskiego z Europejskiego Funduszu Społecznego i innych środków pomocowych,

16) organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń z innymi krajami w zakresie oświaty (konkursy, wyjazdy młodzieży zagranicę),

17) określanie zasad gospodarki finansowej szkół publicznych,

18) prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie zaświadczeń
o wpisie do ewidencji lub odmowie wpisu do ewidencji,

19) prowadzenie spraw związanych z nadawaniem ( i cofaniem) szkołom niepublicznym uprawnień szkoły publicznej,

20) przygotowywanie propozycji przydzielania dotacji niepublicznym szkołom
i placówkom oświatowym,

21) współpraca ze związkami zawodowymi nauczycieli,

22) opracowywanie zbiorczych wyników sprawozdań statystycznych i przekazywanie danych do Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej,

 2.      W zakresie kultury:

1.  tworzenie warunków organizacyjno-ekonomicznych dla rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego w powiecie,

2. współdziałanie z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność kulturalną i instytucjami kultury,

3. współpraca z jednostkami administracji publicznej i innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz kultury,

4. prowadzenie działań na rzecz upowszechniania kultury: planowanie, inspirowanie i koordynowanie działań w zakresie tworzenia i upowszechniania różnych form działalności kulturalnej,

5. podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej,

6. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, podziałem i likwidacją muzeum,

7. sprawowanie nadzoru merytorycznego nad muzeum samorządowym,

8. prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem dyrektora muzeum i prowadzenie akt osobowych, wynagradzania,

9. prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Bialski,

10. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury,

11. prace związane z wnioskowaniem odznaczeń państwowych w dziedzinie kultury, dziedzictwa narodowego i opieki nad zabytkami.

12. prowadzenie procedury zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert,

13. opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w części dotyczącej kultury i dziedzictwa narodowego,

14. opracowywanie kalendarza imprez powiatowych,

15. koordynacja działań w zakresie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury i wymian z partnerami zagranicznymi,

16. prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

17. sprawy związane z prowadzeniem, połączeniem, podziałem lub likwidacją biblioteki samorządowej,

18. sprawy związane z zapewnieniem bibliotece warunków działalności i rozwoju poprzez przekazywanie środków na wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, doskonalenie zawodowe pracowników,

19. monitoring działań biblioteki samorządowej oraz prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością biblioteki samorządowej,

20. prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

3.      W zakresie sportu i turystyki:

 

1)      tworzenie warunków organizacyjnych i ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki,

2)     prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów, których statuty nie przewidują prowadzenie działalności gospodarczej,

3) prowadzenie działalności związanej ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej oraz związków sportowych,

4) współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi instytucjami zajmującymi się propagowaniem sportu i turystyki,

5) przygotowywanie corocznie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w części dotyczącej kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,

6) prowadzenie procedury zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert,

7) gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki,

8) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki,

9) opracowywanie projektów szczegółowych zasad trybu i przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym lub międzynarodowym,

10) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem składu i zasad powoływania powiatowej rady sportu,

11) opracowywanie projektu regulaminu działania powiatowej rady sportu i jego zmian,

12) prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i likwidacją szkolnych schronisk młodzieżowych,

13) monitorowanie i nadzorowanie działalności szkolnych schronisk młodzieżowych,

14) promowanie potencjału kulturalnego i turystycznego gmin, powiatu w kraju i za granicą,

15) koordynacja spraw związanych ze szkoleniem kadry turystycznej oraz sportowej według zgłoszonych potrzeb.

4.      W zakresie ochrony zdrowia:

1) prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru,

2) określanie przeznaczenia i standardu aparatury i sprzętu medycznego oraz wyrażanie zgody na dokonywanie zakupu lub przyjęcie darowizny takiego sprzętu przez zakład opieki zdrowotnej,

3) realizacja zadań związanych z określeniem i przestrzeganiem zasad zbycia wydzierżawienia lub wynajmowania majątku trwałego oraz związanych z wydawaniem zgody na wnoszenie go do spółek i fundacji przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej,

4) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem dyrektora powiatowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: prowadzenie akt osobowych, wynagradzanie, ocenianie,

5) przygotowywanie projektu uchwały o tworzeniu rady społecznej,

6) realizowanie zadań dotyczących: powoływania, odwoływania przewodniczącego i członków rady społecznej, zatwierdzanie regulaminu jej działalności oraz rozpatrywanie odwołań dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

7) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

8) monitorowanie i nadzorowanie funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,

9) przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji,

10) organizowanie i wspomaganie działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia,

11) obsługa techniczno-organizacyjna Powiatowego Zespołu Wsparcia Szkół Promujących Zdrowie,

12) opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami,

13) przekazywanie marszałkowi województwa kwartalnych informacji o realizowanych na terenie powiatu programów zdrowotnych,

14) wdrażanie założeń rządowych programów polityki zdrowotnej, sporządzanie sprawozdań z realizacji rządowych programów zdrowotnych na terenie Powiatu,

15) planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia,

16) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu ratownictwa medycznego,

17) koordynowanie spraw związanych z pozyskiwaniem środków unijnych,

18) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu oraz przestrzeganiem przez apteki ustalonych godzin pracy, coroczne ustalanie harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych ,

19) współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie promocji i ochrony zdrowiaKomórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2017-07-20  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 240


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Główny specjalista
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 315


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Główny specjalista
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 217

Obowiązki:

1.Tworzenie warunków organizacyjno-ekonomicznych dla rozwoju kultury fizycznej i turystyki w Powiecie: a) opracowywanie planów budżetowych w części kultura fizyczna i turystyka, b) sporządzanie opinii w sprawach wydatków na potrzeby kultury fizycznej, sportu i turystyki, c) przygotowywanie propozycji zmian budżetu w zakresie kultury fizycznej sportu i turystyki, d) przygotowanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu w zakresie prowadzonych spraw, e) realizacja uchwał Rady Powiatu i Zarządu, f) podejmowanie zadań inicjujących w dziedzinie sportu, wychowania fizycznego, rekreacji i turystyki, wynikających ze współpracy z Kuratorium Oświaty, Radą i Zarządem Powiatu, g) przygotowanie projektów umów na finansowanie zadań Powiatu, h) koordynacja realizacji zadań własnych powiatu w zakresie sportu i turystyki. 2. Współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej i innymi instytucjami zajmującymi się propagowaniem sportu i turystyki. 3. Gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki. 4. Przygotowywanie corocznie projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w części dotyczącej kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku oraz koordynacja całości programu Wydziału Spraw Społecznych. 5. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem składu i zasad powoływania powiatowej rady sportu. 6. Opracowywanie projektu regulaminu działania powiatowej rady sportu i jego zmian. 7. Zapewnienie obsługi organizacyjnej posiedzeń rady sportu oraz udział w jej pracach. 8. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz klubów, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarcze, w tym: a) analiza składanej dokumentacji rejestracyjnej, b) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych, c) dokonywanie wpisów i zmian danych. 9. Prowadzenie i aktualizacja wykazu stowarzyszeń kultury fizycznej w formie elektronicznej. 10. Gromadzenie i udostępnianie na witrynie internetowej Powiatu informacji przydatnych stowarzyszeniom kultury fizycznej. 11. Sprawowanie nadzoru nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej właściwych ze względu na ich siedzibę, w tym: 1) prawo wypowiadania się w sprawie wniosku o rejestrację, 2) prawo do: a) żądania odpisów uchwał walnego zebrania, b) żądania od władz stowarzyszenia niezbędnych wyjaśnień, 3) możliwość: a) wystąpienia o usunięcie nieprawidłowości, b) udzielenia ostrzeżenia władzom stowarzyszenia, c) wystąpienia do sądu o zastosowanie określonych środków, 4) wystąpienie do sądu z wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia . 12. Prowadzenie procedury zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: d) ogłoszenie otwartego konkursu ofert, e) prace nad powołaniem komisji oceniającej, f) opiniowanie złożonych ofert na realizację zadań, g) analiza i ocena merytoryczna sprawozdań z realizacji zadań. 13. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadań zleconych przez Powiat w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki. 14. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień w dziedzinie kultury fizycznej sportu i turystyki. 15. Opracowywanie projektów szczegółowych zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokości stypendiów sportowych za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym. 16. Prowadzenie spraw związanych z zakładaniem i likwidacją szkolnych schronisk młodzieżowych, ustalaniem ich statutów oraz ich zmian. 17. Monitorowanie i nadzorowanie działalności szkolnych schronisk młodzieżowych. 18. Ustalanie cennika opłat za usługi świadczone w szkolnych schroniskach młodzieżowych. 19. Promowanie turystyki i aktywnego wypoczynku wśród dzieci i młodzieży. 20. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi na rzecz turystyki i wypoczynku. 21. Koordynacja spraw związanych z szkoleniem kadry turystycznej oraz sportowej: trenerów, uczestników, sędziów itd., według zgłoszonych potrzeb. 22. Integrowanie i koordynacja działań gmin z terenu Powiatu w zakresie rozwoju turystyki. 23. Współuczestnictwo przy opracowaniu wydawnictw o tematyce turystycznej. 24. Udzielanie wyjaśnień, informacji i konsultacji przedstawicielom stowarzyszeń kultury fizycznej z terenu Powiatu. 25. Rozpatrywanie interpelacji, wniosków i postulatów oraz przygotowywanie propozycji ich załatwienia. 26. Współpraca z Oddziałem Współpracy Europejskiej w zakresie opracowywania wniosków aplikacyjnych. 27. Koordynacja działań w zakresie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury fizycznej, sportu i turystyki i wymiany z partnerami zagranicznymi. 28. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Wydziału.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor d/s oświaty
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 240

Obowiązki:

1. Przygotowanie dokumentów i projektów uchwał w związku z zakładaniem, prowadzeniem, przekształcaniem i likwidacją: - publicznych szkół specjalnych, podstawowych i gimnazjów, - publicznych szkół ponadgimnazjalnych, - publicznych szkół policealnych, - placówek oświatowo - wychowawczych, placówek pracy pozaszkolnej i kształcenia ustawicznego, - ośrodków szkolno – wychowawczych, - burs i internatów, 2. Przygotowywanie dokumentów związanych z ponoszeniem odpowiedzialności za działalność prowadzonej szkoły lub placówki, 3. Przygotowywanie dokumentów związanych z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki w szkołach ponadgimnazjalnych oraz placówkach oświatowo - wychowawczych, placówkach pracy pozaszkolnej, w tym ognisk artystycznych, placówkach kształcenia ustawicznego, 4. Przygotowywanie dokumentów związanych z ustalaniem planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, 5. Występowanie w sprawach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych z wnioskiem do dyrektora szkoły lub placówki i organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 6. Przygotowywanie materiałów związanych z ustalaniem w porozumieniu z dyrektorem liceum profilowanego prowadzonych w tym liceum profili kształcenia, 7. Przygotowywanie materiałów związanych z ustalaniem w porozumieniu z dyrektorem szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia, zawodów, w których kształci szkoła, 8. Przygotowywanie dokumentów dotyczących powołania rady oświatowej i obsługi działającej przy organie prowadzącym, 9. Przygotowywanie materiałów w celu podpisania aktów założycielskich oraz nadania statutu szkoły lub placówki publicznej, 10. Kierowanie nieletnich z terenu powiatu bialskiego do wskazanych przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, 11. Prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych, wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji lub decyzji o odmowie wpisu do ewidencji, 12. Przygotowywanie dokumentów związanych z nadawaniem szkole niepublicznej uprawnień szkoły publicznej, 13. Przygotowywanie dokumentów związanych z cofaniem uprawnień szkoły publicznej, 14. Przygotowywanie materiałów dot. dotowania szkół i placówek niepublicznych, 15. Przygotowywanie rozliczeń dotacji szkół i placówek niepublicznych, 16. Sprawowanie nadzoru nad placówkami oświatowymi w zakresie ustawowym: - organizacja roku szkolnego – nadzór nad właściwym przygotowaniem (sporządzeniem) przez dyrektorów arkuszy organizacji w roku szkolnym w poszczególnych szkołach i placówkach oraz aktualizacja arkuszy, 17. Przygotowywanie dokumentów związanych z nauczaniem indywidualnym w szkołach ponadgimnazjalnych, 18. Przygotowanie dokumentów dot. wyrażenia zgody na obniżenie przez dyrektora szkoły/placówki tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 19. Przygotowywanie materiałów do ustalenia zakresu zadań edukacyjnych na rok szkolny i sporządzenie ich wykazu, 20. Przygotowywanie dokumentów związanych z zapewnieniem odpowiedniej formy kształcenia specjalnego, 21. Kierowanie dzieci i młodzieży z terenu powiatu bialskiego do placówek kształcenia specjalnego, 22. Przygotowywanie działań związanych z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych, 23. Przygotowywanie informacji dotyczących działalności szkół i placówek na potrzeby Starostwa Bialskiego, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu, 24. Opracowywanie zbiorczych wyników sprawozdań statystycznych i przekazywanie danych do Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Białej Podlaskiej: - EN-3 – o stanie zatrudnienia w dniu 10 września, - EN-5 – poradni psychologiczno – pedagogicznych za rok szkolny wg stanu na dzień 31 sierpnia, - EN-6 – z wypadków uczniów w roku szkolnym, - EN-7 – uczniowie korzystający z wypoczynku w roku szkolnym w okresie ferii letnich, - EN-8 – meldunek o liczbie uczniów w szkołach wg stanu w dniu 10 września, - S-07 – liceum profilowanego i szkoły zawodowej wg stanu w dniu 30 września, - S-05 – liceum ogólokształcącego dla młodzieży wg stanu w dniu 30 września, - S-08 – internatu wg stanu w dniu 10 listopada, - S-09 – dotyczące stypendiów, zasiłków losowych, zajęć pozalekcyjnych i nadobowiązkowych, świetlic szkolnych oraz nauczania języków obcych w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjach i w szkołach ponadgimnazjalnych wg stanu w dniu 31 grudnia, 25. Przygotowywanie projektów uchwał związanych z gospodarowaniem mieniem szkół i placówek, 26. Przygotowywanie projektów porozumień i umów z zakresu realizacji zadań oświatowych, 27. Przejmowanie dokumentacji zlikwidowanej szkoły lub placówki, 28. Udział w organizacji konkursów i olimpiad z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej, 29. Sprawowanie nadzoru nad szkołami i placówkami w zakresie BHP, 30. Udział w kontrolach merytorycznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bialski, 31. Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad działalnością szkoły lub placówki w zakresie spraw administracyjnych i organizacyjnych, 32. Współpraca z Kuratorium Oświaty oraz z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, 33. Współpraca z instytucjami oświatowymi na terenie kraju i za granicą, 34. Współpraca z nauczycielskimi związkami zawodowymi, 35. Organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń z innymi krajami w zakresie oświaty, 36. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Wydziału.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 217

Obowiązki:

1)prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją publicznych zakładów opieki zdrowotnej, nadawaniem statutu oraz sprawowaniem nadzoru, 2) określanie przeznaczenia i standardu aparatury i sprzętu medycznego oraz wyrażanie zgody na dokonywanie zakupu lub przyjęcie darowizny takiego sprzętu przez zakład opieki zdrowotnej, 3) realizacja zadań związanych z określeniem i przestrzeganiem zasad zbycia wydzierżawienia lub wynajmowania majątku trwałego oraz związanych z wydawaniem zgody na wnoszenie go do spółek i fundacji przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, 4) prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem dyrektora powiatowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej: prowadzenie akt osobowych, wynagradzanie, ocenianie, 5) prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 6) przygotowywanie projektu uchwały o tworzeniu rady społecznej, 7) realizowanie zadań dotyczących: powoływania, odwoływania przewodniczącego i członków rady społecznej, zatwierdzanie regulaminu jej działalności oraz rozpatrywanie odwołań dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 8) przygotowywanie projektów zarządzeń lub uchwał o zmianie formy gospodarki finansowej samodzielnego zakładu lub o jego likwidacji, 9) monitorowanie i nadzorowanie funkcjonowania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, 10) udzielanie konsultacji samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej i pracownikom ochrony zdrowia z terenu Powiatu, 11) organizowanie i wspomaganie działań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia, 12) obsługa techniczno-organizacyjna Powiatowego Zespołu Wsparcia Szkół Promujących Zdrowie, 13) opracowanie i realizacja oraz ocena efektów programów zdrowotnych wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców powiatu po konsultacji z właściwymi terytorialnie gminami, 14) przekazywanie marszałkowi województwa kwartalnych informacji o realizowanych na terenie powiatu programów zdrowotnych, 15) inicjowanie, wspomaganie i monitorowanie działań lokalnej wspólnoty samorządowej w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej prowadzonych na terenie powiatu, 16) pobudzanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, 17) podejmowanie innych działań wynikających z rozpoznanych potrzeb zdrowotnych, 18) wdrażanie założeń rządowych programów polityki zdrowotnej, sporządzanie sprawozdań z realizacji rządowych programów zdrowotnych na terenie Powiatu, 19) planowanie i gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia, 20) współpraca z Narodowym Funduszem Zdrowia, Centrum Zdrowia Publicznego, Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, samorządem województwa, administracją rządową, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie i innymi jednostkami działającymi w sektorze ochrony zdrowia, a także ze związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi pracowników ochrony zdrowia, współpraca z organizacjami pozarządowymi, 21) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu ratownictwa medycznego, 22) koordynowanie spraw związanych z pozyskiwaniem środków unijnych w zakresie zadań realizowanych przez Wydział, 23) współpraca z Oddziałem Współpracy Europejskiej w zakresie opracowywania wniosków aplikacyjnych, 24) prowadzenie spraw związanych z ustalaniem rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych z terenu Powiatu oraz przestrzeganiem przez apteki ustalonych godzin pracy, coroczne ustalanie harmonogramu dyżurów aptek ogólnodostępnych , 25) prowadzenie ewidencji skarg i wniosków Wydziału, 26) prowadzenie spraw związanych z ewidencją inwentarzową Wydziału, 27) wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Wydziału, 28) prowadzenie spraw związanych z bezpieczeństwem i higiena pracy szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bialski, 29) prowadzenie spraw związanych z konkursami, olimpiadami dzieci i młodzieży, współpraca z zagranicą (wyjazdy młodzieży).


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Główny specjalista
Okres obejmowania stanowiska:
2018-11-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 324


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2020-01-01  - 

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor d/s oświaty
Okres obejmowania stanowiska
2005-10-10  - 2018-08-31
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 240

Obowiązki

1. Prowadzenie spraw kadrowych kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych: - prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, - ustalanie wynagrodzenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych, - ewidencja wyjść służbowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych, - ewidencja urlopów wypoczynkowych dyrektorów szkół i placówek oświatowych; 2. Przygotowanie materiałów w celu powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki: - przygotowanie opracowań regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, - ewidencja wniosków na dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, - przygotowanie i udział w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, 3. Przygotowywanie projektów uchwał zawierających regulamin ustalania nauczycielom: - wysokości stawek dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, - szczegółowe sposobów obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, - stawki dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania, - zasady rozliczenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli, - szczegółowe zasady udzielania i rozmiar zniżek nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których Powiat Bialski jest organem prowadzącym; 4. Prowadzenie spraw związanych z wynagradzaniem pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych; 5. Opracowywanie analiz dotyczących struktury zatrudnienia pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych; 6. Opracowywanie wskaźników do ustalenia wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi szkół i placówek oświatowych; 7. Przygotowywanie dokumentów związanych z przyznawaniem i wypłacaniem nagród Starosty Bialskiego; 8. Opracowanie projektów uchwał w sprawie ustalania wartości jednego punktu oraz najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bialski; 9. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Bialski; 10. Przygotowanie dokumentów związanych z naliczaniem zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nauczycielom emerytom lub rencistom; 11. Prowadzenie działań z pomocą zdrowotną nauczycieli; 12. Dokonywanie oceny pracy nauczyciela, któremu powierzono stanowisko dyrektora szkoły i placówki oświatowej w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; 13. Przygotowanie dokumentów związanych z awansem zawodowym na stopień nauczyciela mianowanego: - prowadzenie ewidencji wniosków nauczycieli o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego, - analiza formalna i merytoryczna złożonych teczek awansu zawodowego nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego, - opracowanie uchwały powołującej komisję egzaminacyjną dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, - przygotowanie i udział w posiedzeniu komisji egzaminacyjnej, - przygotowanie dokumentacji przeprowadzonego egzaminu, - prowadzenie rejestru zaświadczeń o akceptacji lub zdaniu egzaminu przez nauczyciela, - przygotowanie i wydawanie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego, - ewidencja aktów nadania stopnia awansu zawodowego; 14. Diagnozowanie potrzeb nauczycieli w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego; 15. Opracowywanie planów dotyczących dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli, 16. Przygotowanie uchwał dotyczących ustalenia zasad dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli; 17. Nadzorowanie realizacji planów doskonalenia nauczycieli w szkołach; 18. Organizowanie doskonalenia zawodowego kadry kierowniczej placówek oświatowych; 19. Przygotowanie dokumentów związanych z realizacją projektu stypendialnego pn. „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości prowadzone przez Powiat Bialski”: - przygotowanie wniosku aplikacyjnego, - przygotowanie umowy z Instytucją Wdrażającą w ramach projektu, - przygotowanie i udział w komisji stypendialnej na szczeblu organu prowadzącego, - podział środków finansowych na poszczególne szkoły, - udział w Szkolnych Komisjach Stypendialnych, - przygotowanie wspólnie z wydziałem finansowym wniosku o płatność, - przygotowanie co miesięcznych harmonogramów płatności, - sporządzanie wspólnie z wydziałem finansowym kwartalnych sprawozdań z realizacji projektu, - kontrola merytoryczna szkół w zakresie realizacji projektu, - przygotowanie projektów uchwał dotyczących realizacji programu, - przygotowanie i prowadzenie szkoleń dotyczących realizacji projektu, - przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektu, - prowadzenie spraw z zakresu monitorowania i promocji projektu; 20. Przygotowanie dokumentów związanych z przyznawaniem Stypendium Starosty Bialskiego: - przygotowanie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu przyznawania stypendium Starosty Bialskiego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Bialski, - przygotowanie i udział w komisji przyznawania Stypendium Starosty, - obsługa Stypendium Starosty, 21. Udział w kontrolach merytorycznych szkół i palcówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Bialski; 22. Przygotowanie dokumentów związanych ze sprawowaniem nadzoru merytorycznego nad działalnością szkół i placówek oświatowych 23. Współpraca z Kuratorium Oświaty; 24. Współpraca z instytucjami oświatowymi na terenie kraju i za granicą; 25. Współpraca z nauczycielskimi związkami zawodowymi; 26. Organizowanie współpracy i wymiany doświadczeń z innymi krajami w zakresie oświaty; 27. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Wydziału.


Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor
Okres obejmowania stanowiska
 - 2019-12-31
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 218

Obowiązki

1. Tworzenie warunków organizacyjno-ekonomicznych dla rozwoju kultury i dziedzictwa narodowego w powiecie: - opracowanie planów budżetowych w tym zakresie, - opiniowanie wydatków na potrzeby kultury i dziedzictwa narodowego, - przygotowanie propozycji zmian budżetu w tym zakresie - przygotowanie projektów uchwał Rady i Zarządu Powiatu w zakresie prowadzonych spraw, - przygotowanie projektów umów na finansowanie zadań powiatu, - koordynacja realizacji zadań własnych powiatu w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego, - opiniowanie złożonych ofert na realizację zadań. - gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań z powyższego zakresu. - opracowywanie wniosków o środki finansowe do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz udział merytoryczny w ich rozliczeniu. 2. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność kulturalną i instytucjami kultury. 3. Współpraca z jednostkami administracji publicznej i innymi podmiotami w zakresie działań na rzecz kultury. 4. Współpraca z innymi wydziałami Starostwa oraz jednostkami organizacyjnymi Powiatu w realizacji zadań Powiatu Bialskiego w zakresie kultury. 5. Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania kultury: planowanie, inspirowanie i koordynowanie działań w zakresie tworzenia i upowszechniania różnych form działalności kulturalnej. 6. Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej, amatorskiego ruchu artystycznego i sztuki ludowej. 7. Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez kulturalnych z zakresu działania Wydziału. 8. Prowadzenie działalności instruktażowe - metodycznej dla pracowników instytucji kultury. 9. Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem, podziałem i likwidacją instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Bialski: muzeum J.I.Kraszewskiego w Romanowie (w tym prace związane ze zmianami w statucie, powoływanie Rady Muzeum, powoływanie i odwoływanie jej członków). 10. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad muzeum samorządowym. 11. Opiniowanie regulaminów organizacyjnych i koordynacja działań muzeum. 12. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem dyrektora muzeum i prowadzenie akt osobowych, wynagradzania. 13. Prowadzenie rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Powiat Bialski. 14. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem (m.in. określanie zasad, trybu przyznawania i wysokości) stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury oraz nagród za osiągnięcia w dziedzinie kultury. 15. Prace związane z wnioskowaniem odznaczeń państwowych w dziedzinie kultury, dziedzictwa narodowego i opieki nad zabytkami. 16. Prowadzenie procedury zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert przeprowadzonego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: - ogłoszenie otwartego konkursu ofert, - prace nad powołaniem komisji oceniającej, - opiniowanie złożonych ofert na realizację zadań, - analiza i ocena merytoryczna sprawozdań z realizacji zadań, - nadzór merytoryczny nad wykonaniem zadań zleconych przez Powiat w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. 14. Coroczne opracowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w części dotyczącej kultury i dziedzictwa narodowego. 15. Opracowywanie kalendarza imprez powiatowych. 16. Koordynacja działań w zakresie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury i wymian z partnerami zagranicznymi. 17. Prowadzenie spraw dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami: - prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem na zabytku nieruchomym znaku informującego o tym, iż podlega ochronie, - prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem społecznych opiekunów zabytków, - prowadzenie listy społecznych opiekunów zabytków, - wydanie legitymacji i zaświadczeń o nadaniu uprawnień społecznego opiekuna zabytków. 18. Sprawy związane z prowadzeniem, połączeniem, podziałem lub likwidacją biblioteki samorządowej. 19. Sprawy związane z zapewnieniem bibliotece, której organizatorem jest Powiat Bialski: Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej warunków działalności i rozwoju poprzez przekazywanie środków na wyposażenie, prowadzenie działalności bibliotecznej, doskonalenie zawodowe pracowników. 20. Monitoring działań biblioteki samorządowej oraz prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością biblioteki samorządowej. 21. Prowadzenie spraw kancelaryjno-biurowych Wydziału 22. Prowadzenie spraw pracowników wydziału: - plany i wykorzystanie urlopów wypoczynkowych, - listy obecności - rejestr delegacji. 23. Obsługa techniczno - administracyjna wewnętrznych narad Wydziału oraz narad z dyrektorami instytucji kultury. 24. Zabezpieczenie zaopatrzenia materiałowo-technicznego oraz konserwacji sprzętu biurowego wydziału. 25. Prowadzenie dokumentacji powierzonych spraw. 26. Prowadzenie działalności informacyjnej i promocyjnej zakresie kultury i dziedzictwa narodowego. 27. Współpraca z Oddziałem Współpracy Europejskiej w zakresie opracowywania wniosków aplikacyjnych. 28. Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Wydziału.


Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor
Okres obejmowania stanowiska
 - 2019-12-31

Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor
Okres obejmowania stanowiska
2017-12-01  - 2019-09-15
Godziny przyjęć i nr pokoju

pokój nr. 107


Imię i nazwisko
Stanowisko
Zastępca Dyrektora Wydziału
Okres obejmowania stanowiska
 - 2019-12-31
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. 315


Imię i nazwisko
Stanowisko
Dyrektor Wydziału
Okres obejmowania stanowiska
1999-01-01  - 2020-03-27
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 218

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Data wytworzenia informacji:
11-01-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
11-01-2017