Powrót do: Starostwo Powiatowe

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Wydział Rolnictwa i Środowiska
Adres komórki
Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
Telefon
83-35-11-343
Fax
83-35-11-345
Email

Informacje dodatkowe

Zakres działania Wydziału Rolnictwa i Środowiska

 

I. W zakresie rolnictwa:

 1. Monitorowanie rynków zbytu produktów rolnych oraz analizowanie kształtowania się warunków i cen skupu.
 2. Współudział w organizowaniu szkoleń i konferencji na tematy dotyczące rolnictwa.
 3. Współpraca z samorządem rolniczym oraz z jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa.

II. W zakresie gospodarki wodnej:

 1. Opiniowanie w sprawie powołania kierownika nadzoru wodnego.
 2. Przygotowywanie projektów decyzji ustalających wysokość odszkodowania w przypadku szkody wywołanej aktem prawa miejscowego.
 3. Prowadzenie spraw związanych z procesem przekazywania dokumentacji spraw archiwalnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
 4. Prowadzenie spraw dotyczących planowania i gospodarowania środkami pieniężnymi przeznaczonymi w budżecie powiatu na ochronę środowiska i gospodarkę wodną.

III. W zakresie spółek wodnych:

 1. Nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych.
 2. Analiza zasadności tworzenia spółek wodnych służących do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych.
 3. Opiniowanie projektów statutów spółek wodnych i przygotowywanie decyzji zatwierdzających.
 4. Włączanie w drodze decyzji do spółki wodnej   zakładów i innych osób.
 5. Analiza wysokości składek i innych świadczeń oraz wnioskowanie o jej podwyższenie w przypadku gdy  uchwalone przez spółkę wodną świadczenia nie wystarczają na wykonanie  przewidzianych na dany rok  zadań statutowych.
 6. Wydawanie decyzji o wysokości i rodzaju świadczeń osobom nie będącymi  członkami spółki wodnej.
 7. Wydawanie decyzji o nieważności uchwał podjętych przez organy spółki wodnej w przypadku sprzeczności z prawem.
 8. Wnioskowanie powołania komisarycznego zarządu spółki wodnej na  czas oznaczony, nie dłuższy niż rok, w przypadku jeśli walne zgromadzenie  delegatów nie dokona wyboru  nowego zarządu.
 9. Analiza zasadności rozwiązania spółki wodnej.
 10. Udział w  powołaniu  likwidatora w procesie likwidacji spółki wodnej oraz  ustalanie wysokości jego wynagradzania.
 11. Wnioskowanie o wykreśleniu spółki wodnej z katastru wodnego po otrzymaniu uchwały  walnego zgromadzenia spółki wodnej w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznym rachunków i sprawozdań likwidatora.
 12. Udział w Walnych Zgromadzeniach Delegatów Konserwacyjnych Spółek Wodnych.
 13. Podejmowanie inicjatyw w sprawie reaktywowania spółek wodnych.
 14. Podejmowanie działań w celu zapobiegania likwidacji spółek wodnych.
 15. Bieżąca weryfikacja banku danych o spółkach wodnych w powiecie.
 16. Udział w postępowaniu o wyłączenie z opłat na rzecz spółek  wodnych oraz wyłączenia z ewidencji i konserwacji urządzeń melioracji wodnych  szczegółowych.

IV. W zakresie rybactwa:

 1. Wydawanie zezwoleń na szczególne warunki połowu ryb.
 2. Wydawanie kart wędkarskich.
 3. Przygotowywanie projektów aktów prawnych o utworzeniu oraz nadaniu regulaminu  Społecznej Straży Rybackiej.
 4. Współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką, Państwową Strażą Rybacką oraz Polskim  Związkiem Wędkarskim.
 5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Starostę legitymacji i oznak  Strażnikom Społecznej Straży Rybackiej.

V. W zakresie ochrony środowiska i przyrody:

 1. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 2. Nakładanie na prowadzącego instalację obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji, jeżeli nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych.
 3. Prowadzenie rejestru instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 4. Wydawanie pozwoleń zintegrowanych.
 5. Określanie w drodze decyzji dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do  środowiska w przypadku przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu.
 6. Prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.
 7. Wydawanie decyzji w sprawie  wytwarzania odpadów na wniosek podmiotów gospodarczych.
 8. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów.
 9. Sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, w przypadkach  postanowionych przez zarząd powiatu.
 10. Prowadzenie rejestru  zwierząt przewożonych  przez granicę podlegających ograniczeniom na  podstawie prawa  międzynarodowego.
 11. Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej.
 12. Wydawanie zezwoleń na usunięcie drzew lub krzewów z zadrzewień na terenach nieruchomości należących do gmin.

VI. W zakresie leśnictwa i łowiectwa:

 1. Wydawanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw zabiegów ochronnych i  zwalczających  szkodniki w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów.
 2. Wydawanie decyzji dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanów w przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy szkody w lasach i w przypadku klęsk żywiołowych  w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 3. Wydawanie decyzji o zmianie lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 4. Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.
 5. Zlecanie wykonania uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji stanu lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych.
 6. Wykonywanie oceny udatności upraw leśnych najpóźniej w piątym roku od zalesienia gruntu, jeżeli zalesienia gruntu dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji  i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 7. Wydawanie decyzji w sprawach pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, a także decyzją starosty na wniosek właściciela lasu.
 8. Wydawanie decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha.
 9. Wydawanie decyzji związanych z uznaniem lasu za ochronny lub pozbawieniem go tego charakteru w przypadku lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 10. Wydawanie zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.
 11. Naliczanie, fakturowanie i przekazywanie czynszów dzierżawnych za polne obwody  łowieckie.
 12. Prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich.
 13. Wydawanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny w przypadku szczególnego zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
 14. Wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
 15. Wydawanie zgody na przetrzymywanie zwierzyny na okres do 6 miesięcy, osobie która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia.

VII. W zakresie geologii i górnictwa:

 1. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin pospolitych, jeżeli jednocześnie spełnione są następujące warunki: obszar zamierzonej działalności nie przekracza 2 ha, wydobycie nie przekroczy 20 000 m3 w roku kalendarzowym oraz działalność prowadzona będzie bez użycia środków strzałowych.
 2. Kontrola i nadzór nad działalnością regulowaną ustawą, w tym w zakresie projektowania prac geologicznych oraz sporządzania dokumentacji geologicznych.
 3. Wydawanie decyzji określających wysokość należnej opłaty eksploatacyjnej w przypadku stwierdzonych uchybień przedsiębiorcy w zakresie warunków ich wnoszenia.
 4. Wydawanie decyzji o ustaleniu opłaty dodatkowej w przypadku działalności wykonywanej z rażącym naruszeniem warunków określonych w koncesji albo w zatwierdzonym lub podlegającym zgłoszeniu projekcie robót geologicznych.
 5. Prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi dotyczącymi: złóż kopalin nieobjętych własnością górniczą, poszukiwanych lub rozpoznawanych na obszarze do 2 ha w celu wydobycia metodą odkrywkową w ilości do 20 000 m3 w roku kalendarzowym i bez użycia środków strzałowych; ujęć wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h; badań geologiczno-inżynierskich wykonywanych na potrzeby zagospodarowania przestrzennego gminy oraz warunków posadawiania obiektów budowlanych, z wyłączeniem ponadwojewódzkich inwestycji liniowych; odwodnień budowlanych o wydajności nieprzekraczającej 50 m3/h; robót geologicznych wykonywanych w celu wykorzystywania ciepła ziemi; warunków hydrogeologicznych w związku z zamierzonym wykonywaniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie, dotyczących inwestycji zaliczonych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany, z wyłączeniem przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody lecznicze oraz ponadwojewódzkich inwestycji liniowych.
 6. Gromadzenie, ewidencjonowanie, archiwizowanie, chronienie i udostępnianie informacji geologicznych.
 7. Weryfikacja projektów robót geologicznych niepodlegających zatwierdzeniu i ewentualne zgłaszanie do ww. projektów sprzeciwu w drodze decyzji, jeżeli sposób wykonywania zamierzonych robót geologicznych zagraża środowisku lub projekt nie odpowiada wymaganiom prawa.
 8. Prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, a także prowadzenie rejestru zawierającego informacje o tych terenach.
 9. Opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, a także rozwiązań przyjętych w projektach studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
 10. Uzgadnianie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych oraz do terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych.


Komórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Dyżur w Urzędzie Gminy Drelów w godz. 09.00-11.00 (poniedziałek)

Dyżur w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski w godz. 09.00-11.00 (czwartek)

Tel. 607-144-865 lub 83-35-11-345

Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw dotyczący pozyskania i legalizacji drewna w lasach niestanowiących  własności Skarbu Państwa, w tym cechowanie drewna i przygotowywanie projektów świadectw legalności pozyskania drewna.
 2. Nadzór nad wykonaniem obowiązków określonych w planach urządzenia lasu i decyzjach Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej.
 3. Przygotowywanie projektów decyzji dotyczących gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności skarbu Państwa:
  - decyzji Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej wydanej na podstawie  inwentaryzacji stanu lasu,
  - decyzji dotyczących uznania lasu za ochronny lub pozbawieniu go tego charakteru,
  - decyzji dotyczących pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
  - decyzji nakazujących wykonanie obowiązków określonych w ustawie o lasach w przypadku gdy właściciele lasów nie wykonują tych obowiązków,
  - decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów.
 4. Przeprowadzanie kontroli udatności upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia.
 5. Dokonanie oględzin zadrzewień wnioskowanych do usunięcia z terenów należących do gmin.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Dyrektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 228, Tel.: 83 35 11 343

Obowiązki:
 1. Opracowywanie projektów decyzji w sprawie wytwarzania odpadów na wniosek podmiotów gospodarczych oraz przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach.
 2. Opracowywanie projektów zezwoleń na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie i transport odpadów.
 3. Opracowywanie projektów decyzji w sprawach składowisk odpadów, będących w kompetencji starosty.
 4. Prowadzenie rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów.
 5. Sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
 6. Prowadzenie rejestru zwierząt przewożonych przez granice podlegających ograniczeniom na podstawie prawa międzynarodowego.
 7. Załatwianie spraw z zakresu gospodarki odpadami zawierającymi azbest.
 8. Opracowywanie projektów pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 9. Nakładanie na prowadzącego instalacje obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji, jeżeli nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych.
 10. Obsługa zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 11. Opracowywanie projektów pozwoleń zintegrowanych.
 12. Opracowywanie projektów decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska.
 13. Prowadzenie spraw w zakresie handlu emisjami.
 14. Wprowadzanie do elektronicznej bazy danych o środowisku i jego ochronie informacji o składanych wnioskach oraz wydanych decyzjach.
 15. Nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych.
 16. Analiza zasadności tworzenia spółek wodnych służących do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych.
 17. Opiniowanie projektów statutów spółek wodnych i przygotowywanie decyzji zatwierdzającej.
 18. Włączanie w drodze decyzji do spółki wodnej zakładów i innych osób.
 19. Analiza wysokości składek i innych świadczeń oraz wnioskowanie o jej podwyższenie w przypadku  gdy uchwalone przez spółkę wodna świadczenia nie wystarczają na wykonanie  przewidzianych na dany rok zadań statutowych.
 20. Przygotowywanie decyzji o nieważności uchwał podjętych przez organy spółki wodnej w przypadku sprzeczności z prawem.
 21. Wnioskowanie o powołanie komisarycznego zarządu spółki wodnej na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok, w przypadku jeśli walne zgromadzenie spółki  nie dokona wyboru nowego zarządu.
 22. Analiza zasadności rozwiązania spółki wodnej.
 23. Wnioskowanie powołania likwidatora oraz ustalenie wysokości jego wynagrodzenia.
 24. Wnioskowanie o wykreśleniu spółki wodnej z katastru wodnego po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznym rachunków i sprawozdań likwidatora.
 25. Udział w walnych zgromadzeniach spółek wodnych.
 26. Podejmowanie inicjatyw w sprawie reaktywowania spółek wodnych.
 27. Podejmowanie działań w celu zapobiegania likwidacji spółek wodnych.
 28. Bieżąca weryfikacja banku danych o spółkach wodnych w powiecie.
 29. Udział w rozpatrywaniu wniosków rolników  o wyłączenie z opłat na rzecz spółek wodnych oraz wyłączeniach z ewidencji i konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
 30. Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawach objętych zakresem czynności.
 31. Przygotowywanie projektów informacji na posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Komisji Rady Powiatu z zakresu prowadzonych spraw.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent
Okres obejmowania stanowiska:
2019-12-02  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 216, tel. 83-35-11-344

Obowiązki:
 1. Przygotowywanie projektów zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.
 2. Przygotowywanie postępowań w zakresie opracowania programu ochrony środowiska oraz raportu z wykonania programu.
 3. Przygotowywanie projektów decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
 5. Wprowadzanie do elektronicznej bazy danych o środowisku i jego ochronie informacji o składanych wnioskach oraz wydanych decyzjach.
 6. Publikacja kart zawierających dane o środowisku i jego ochronie.
 7. Opiniowanie w sprawie powołania kierownika nadzoru wodnego.
 8. Przygotowywanie projektów decyzji ustalających wysokość odszkodowania
  w przypadku szkody wywołanej aktem prawa miejscowego.
 9. Prowadzenie spraw związanych z procesem przekazywania dokumentacji spraw archiwalnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
 10. Wydawanie zezwoleń na szczególne warunki połowu ryb.
 11. Wydawanie kart wędkarskich.
 12. Prowadzenie rejestru zwierząt przewożonych przez granice podlegających ograniczeniom na podstawie prawa międzynarodowego.
 13. Przygotowywanie projektów aktów prawnych o utworzeniu oraz nadaniu regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.
 14. Współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką, Państwową Strażą Rybacką oraz Polskim Związkiem Wędkarskim.
 15. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Starostę legitymacji
  i oznak Strażnikom Społecznej Straży Rybackiej.
 16. Prowadzenie spraw dotyczących planowania i gospodarowania środkami pieniężnymi przeznaczonymi w budżecie powiatu w zakresie wydziału.
 17. Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawach objętych zakresem czynności.
 18. Przygotowywanie projektów informacji na posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Komisji Rady Powiatu z zakresu prowadzonych spraw.
 19. Dekretacja dokumentów.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Dyżur w Urzędzie Gminy Terespol w godz. 9.00-11.00 (środa)

Dyżur w Urzędzie Gminy Kodeń w godz. 9.00-11.00 (czwartek)

Tel. 607-146-853 lub 83-35-11-345

Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw dotyczący pozyskania i legalizacji drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym cechowanie drewna i przygotowywanie projektów świadectw legalności pozyskania drewna.
 2. Nadzór nad wykonaniem obowiązków określonych w planach urządzenia lasu i decyzjach Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej.
 3. Przygotowywanie projektów decyzji dotyczących gospodarki leśnej w lasach   niestanowiących własności skarbu Państwa:
  - decyzji Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej wydanej na podstawie  inwentaryzacji stanu lasu,
  - decyzji dotyczących uznania lasu za ochronny lub pozbawieniu go tego charakteru,
  - decyzji dotyczących pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
  - decyzji nakazujących wykonanie obowiązków określonych w ustawie o lasach w przypadku gdy właściciele lasów nie wykonują tych obowiązków,
  - decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów.
 4. Przeprowadzanie kontroli udatności upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia.
 5. Dokonanie oględzin zadrzewień wnioskowanych do usunięcia z terenów należących do gmin.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik Oddziału Leśnictwa
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 213, tel. 83-35-11-347 e-mail: lasy@powiatbialski.pl

Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa.
 2. Kierowanie i organizowanie pracy leśników, w tym nadzór nad wyliczaniem wysokości ekwiwalentów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.
 3. Prowadzenie ewidencji wyposażenia leśników.
 4. Opracowywanie projektów planów finansowych w zakresie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.
 5. Opracowywanie projektu decyzji w sprawach zmiany lasu na użytek rolny, na wniosek właściciela.
 6. Opracowywanie dokumentacji związanej z zarządzeniem na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych na obszarze powiatu w razie wystąpienia organizmów szkodliwych w stopniu zagrażającym trwałości lasów.
 7. Opracowywanie projektu decyzji na wniosek właściciela lasu, zaopiniowany przez nadleśniczego w sprawach przyznania środków z budżetu państwa na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony powierzchni leśnych, zniszczonych w wyniku oddziaływania przemysłu oraz w przypadku pożarów lub klęsk żywiołowych.
 8. Opracowywanie projektu decyzji w sprawie uznania lasu za ochronny lub pozbawiania go tego charakteru, po uzgodnieniu z właścicielem lasu i zasięgnięciu opinii rady gminy.
 9. Opracowywanie projektu decyzji określających zadania z zakresu gospodarki leśnej dla właścicieli lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha.
 10. Opracowywanie projektu oceny udatności upraw w czwartym lub piątym roku od zalesienia gruntu rolnego, jeżeli zalesienia gruntu rolnego dokonano na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej lub na podstawie przepisów o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 11. Wykonywanie zadań z zakresu sporządzania i realizacji uproszczonych planów urządzenia lasu, a także inwentaryzacji stanu lasów.
 12. Opracowywanie projektu decyzji w sprawach pozyskania drewna, niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu, a także decyzją starosty na wniosek właściciela lasu.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu usuwania drzew i krzewów z zadrzewień na nieruchomościach będących własnością gminy.
 14. Prowadzenie spraw dotyczących obwodów łowieckich włącznie z obliczaniem wysokości czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich między nadleśnictwami i gminami.
 15. Opracowywanie projektów zezwoleń na posiadanie i hodowanie lub utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców.
 16. Przygotowywanie projektów zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny, w przypadku zagrożenia w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej przez zwierzynę w porozumieniu z Polskim Związkiem Łowieckim.
 17. Obsługa spraw dotyczących wydawania zgody na przetrzymywanie zwierzyny na okres 6 miesięcy osobie, która weszła w jej posiadanie w wyniku osierocenia, wypadku lub innego uszkodzenia ciała zwierzyny, mając na uwadze potrzebę podjęcia koniecznej opieki i leczenia.
 18. Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawach objętych zakresem czynności.
 19. Przygotowywanie projektów informacji na posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Komisji Rady Powiatu z zakresu prowadzonych spraw.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Dyżur w Urzędzie Gminy Zalesie w godz. 9.00-11.00 (wtorek)

Dyżur w Starostwie Powiatowym Biała Podlaska w godz. 09.00-11.00 (środa)

Dyżur w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska w godz. 09.00-11.00 (piątek)

Tel. 669-214-825 lub 83-35-11-345

Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw dotyczący pozyskania i legalizacji drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym cechowanie drewna i przygotowywanie projektów świadectw legalności pozyskania drewna,
 2. Nadzór nad wykonaniem obowiązków określonych w planach urządzenia lasu i decyzjach Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej,
 3. Przygotowywanie projektów decyzji dotyczących gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności skarbu Państwa:
  - decyzji Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej wydanej na podstawie  inwentaryzacji stanu lasu,
  - decyzji dotyczących uznania lasu za ochronny lub pozbawieniu go tego charakteru,
  - decyzji dotyczących pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
  - decyzji nakazujących wykonanie obowiązków określonych w ustawie o lasach w przypadku gdy właściciele lasów nie wykonują tych obowiązków,
  - decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów.
 4. Przeprowadzanie kontroli udatności upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia.
 5. Dokonanie oględzin zadrzewień wnioskowanych do usunięcia z terenów należących do gmin.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Geolog Powiatowy
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 214, tel. 83-35-11-344

Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw związanych z koncesjami na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych.
 2. Zatwierdzanie projektów prac geologicznych i przyjmowanie dokumentacji geologicznych.
 3. Prowadzenie ewidencji i ochrona zbiorów archiwalnych, a także ochrona informacji i próbek geologicznych.
 4. Prowadzenie spraw opłat eksploatacyjnych dla złóż koncesjonowanych.
 5. Ustalanie opłat eksploatacyjnych w przypadku wydobywania substancji o cechach kopaliny bez wymaganej przepisami prawa koncesji.
 6. Ustalanie zasobów ujęć wód podziemnych.
 7. Zatwierdzanie kryteriów bilansowości zasobów złóż kopalin i projektów zagospodarowania złoża oraz wyznaczanie granic obszaru i terenu górniczego.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym w szczególności:
  - ocena warunków i stanu produkcji rolnej w powiecie,
  - monitorowanie rynku produktów rolnych,
  - współpraca z samorządem rolniczym oraz jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa,
  - gromadzenie informacji o liniach kredytowych dla rolnictwa.
 9. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.
 10. Prowadzenie pomocniczych ksiąg inwentarzowych składników majątkowych stanowiących wyposażenie Wydziału.
 11. Przygotowywanie zapotrzebowania na materiały biurowe Wydziału Rolnictwa i Środowiska w/m.
 12. Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawach objętych zakresem czynności.
 13. Przygotowywanie projektów informacji na posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Komisji Rady Powiatu z zakresu prowadzonych spraw.
 14. Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Młodszy Referent
Okres obejmowania stanowiska:
2019-04-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Dyżur w Urzędzie Gminy Łomazy w godz. 9.00-11.00 (wtorek)

Dyżur w Urzędzie Gminy Piszczac w godz. 9.00-11.00 (środa)

Dyżur w Starostwie Powiatowym Biała Podlaska w godz. 07.30-15.30 (czwartek)

Dyżur w Urzędzie Gminy Zalesie w godz. 09.00-11.00 (piątek)

Tel. 530-333-377 lub 83-35-11-345

Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw dotyczący pozyskania i legalizacji drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym cechowanie drewna i przygotowywanie projektów świadectw legalności pozyskania drewna,
 2. Nadzór nad wykonaniem obowiązków określonych w planach urządzenia lasu i decyzjach Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej,
 3. Przygotowywanie projektów decyzji dotyczących gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności skarbu Państwa:
  - decyzji Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej wydanej na podstawie  inwentaryzacji stanu lasu,
  - decyzji dotyczących uznania lasu za ochronny lub pozbawieniu go tego charakteru,
  - decyzji dotyczących pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
  - decyzji nakazujących wykonanie obowiązków określonych w ustawie o lasach w przypadku gdy właściciele lasów nie wykonują tych obowiązków,
  - decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów.
 4. Przeprowadzanie kontroli udatności upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia.
 5. Dokonanie oględzin zadrzewień wnioskowanych do usunięcia z terenów należących do gmin.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Dyżur w Urzędzie Gminy Tuczna w godz. 9.00-11.00 (poniedziałek)

Dyżur w Urzędzie Gminy Sławatycze w godz. 9.00-11.00 (wtorek)

Dyżur w Urzędzie Gminy Wisznice w godz. 9.00-11.00 (środa)

Dyżur w Urzędzie Gminy Sosnówka w godz. 09.00-11.00 (czwartek)

Tel. 607-144-136 lub 83-35-11-345

Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw dotyczący pozyskania i legalizacji drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym cechowanie drewna i przygotowywanie projektów świadectw legalności pozyskania drewna.
 2. Nadzór nad wykonaniem obowiązków określonych w planach urządzenia lasu i decyzjach Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej.
 3. Przygotowywanie projektów decyzji dotyczących gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności skarbu Państwa:
  - decyzji Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej wydanej na podstawie  inwentaryzacji stanu lasu,
  - decyzji dotyczących uznania lasu za ochronny lub pozbawieniu go tego charakteru,
  - decyzji dotyczących pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
  - decyzji nakazujących wykonanie obowiązków określonych w ustawie o lasach w przypadku gdy właściciele lasów nie wykonują tych obowiązków,
  - decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów,
 4. Przeprowadzanie kontroli udatności upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia,
 5. Dokonanie oględzin zadrzewień wnioskowanych do usunięcia z terenów należących do gmin.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Dyżur w Urzędzie Gminy Janów Podlaski w godz. 9.00-11.00 (poniedziałek)

Dyżur w Urzędzie Gminy Konstantynów w godz. 9.00-11.00 (środa)

Dyżur w Urzędzie Gminy Rokitno w godz. 9.00-11.00 (czwartek)

Tel. 607-145-480 lub 83-35-11-345

Obowiązki:
 1. Prowadzenie spraw dotyczący pozyskania i legalizacji drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym cechowanie drewna i przygotowywanie projektów świadectw legalności pozyskania drewna.
 2. Nadzór nad wykonaniem obowiązków określonych w planach urządzenia lasu i decyzjach Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej.
 3. Przygotowywanie projektów decyzji dotyczących gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności skarbu Państwa:
  - decyzji Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej wydanej na podstawie  inwentaryzacji stanu lasu,
  - decyzji dotyczących uznania lasu za ochronny lub pozbawieniu go tego charakteru,
  - decyzji dotyczących pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
  - decyzji nakazujących wykonanie obowiązków określonych w ustawie o lasach w przypadku gdy właściciele lasów nie wykonują tych obowiązków,
  - decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów.
 4. Przeprowadzanie kontroli udatności upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia.
 5. Dokonanie oględzin zadrzewień wnioskowanych do usunięcia z terenów należących do gmin.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor ds. gospodarki odpadami i ochrony przyrody
Okres obejmowania stanowiska:
2017-01-16  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 215,  tel. 83-35-11-346

Obowiązki:
 1. Opracowywanie projektów decyzji w sprawie wytwarzania odpadów na wniosek podmiotów gospodarczych.
 2. Opracowywanie projektów zezwoleń na przetwarzanie i zbieranie odpadów.
 3. Prowadzenie rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów.
 4. Sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska.
 5. Opracowywanie projektów pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
 6. Nakładanie na prowadzącego instalacje obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji, jeżeli nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych.
 7. Opracowywanie projektów pozwoleń zintegrowanych.
 8. Prowadzenie spraw w zakresie handlu emisjami.
 9. Wprowadzanie do elektronicznej bazy danych o środowisku i jego ochronie informacji o składanych wnioskach oraz wydanych decyzjach.
 10. Nadzór i kontrola nad działalnością spółek wodnych.
 11. Analiza zasadności tworzenia spółek wodnych służących do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych.
 12. Opiniowanie projektów statutów spółek wodnych i przygotowywanie decyzji zatwierdzającej.
 13. Włączanie w drodze decyzji do spółki wodnej zakładów i innych osób.
 14. Analiza wysokości składek i innych świadczeń oraz wnioskowanie o jej podwyższenie w przypadku gdy uchwalone przez spółkę wodną świadczenia nie wystarczają na wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych.
 15. Przygotowywanie decyzji o nieważności uchwał podjętych przez organy spółki wodnej w przypadku sprzeczności z prawem.
 16. Wnioskowanie o powołanie komisarycznego zarządu spółki wodnej na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok, w przypadku jeśli walne zgromadzenie spółki nie dokona wyboru nowego zarządu.
 17. Analiza zasadności rozwiązania spółki wodnej.
 18. Wnioskowanie powołania likwidatora oraz ustalenie wysokości jego wynagrodzenia.
 19. Wnioskowanie o wykreślenie spółki wodnej z katastru wodnego po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznym rachunków i sprawozdań likwidatora.
 20. Udział w walnych zgromadzeniach spółek wodnych.
 21. Podejmowanie inicjatyw w sprawie reaktywowania spółek wodnych.
 22. Podejmowanie działań w celu zapobiegania likwidacji spółek wodnych.
 23. Bieżąca weryfikacja banku danych o spółkach wodnych w powiecie.
 24. Udział w rozpatrywaniu wniosków rolników o wyłączenie z opłat na rzecz spółek wodnych oraz wyłączeniach z ewidencji i konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.
 25. Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawach objętych zakresem czynności.
 26. Przygotowywanie projektów informacji na posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Komisji Rady Powiatu z zakresu prowadzonych spraw.

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor ds. gospodarki wodno-ściekowej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 215,  tel. 83-35-11-346

Obowiązki:
 1. Przygotowywanie projektów zaświadczeń o objęciu działek uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.
 2. Przygotowywanie postępowań w zakresie opracowania programu ochrony środowiska oraz raportu z wykonania programu.
 3. Przygotowywanie projektów decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska.
 4. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia.
 5. Wprowadzanie do elektronicznej bazy danych o środowisku i jego ochronie informacji o składanych wnioskach oraz wydanych decyzjach.
 6. Publikacja kart zawierających dane o środowisku i jego ochronie.
 7. Opiniowanie w sprawie powołania kierownika nadzoru wodnego.
 8. Przygotowywanie projektów decyzji ustalających wysokość odszkodowania
  w przypadku szkody wywołanej aktem prawa miejscowego.
 9. Prowadzenie spraw związanych z procesem przekazywania dokumentacji spraw archiwalnych z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.
 10. Wydawanie zezwoleń na szczególne warunki połowu ryb.
 11. Wydawanie kart wędkarskich.
 12. Prowadzenie rejestru zwierząt przewożonych przez granice podlegających ograniczeniom na podstawie prawa międzynarodowego.
 13. Przygotowywanie projektów aktów prawnych o utworzeniu oraz nadaniu regulaminu Społecznej Straży Rybackiej.
 14. Współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką, Państwową Strażą Rybacką oraz Polskim Związkiem Wędkarskim.
 15. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Starostę legitymacji
  i oznak Strażnikom Społecznej Straży Rybackiej.
 16. Prowadzenie spraw dotyczących planowania i gospodarowania środkami pieniężnymi przeznaczonymi w budżecie powiatu w zakresie wydziału.
 17. Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawach objętych zakresem czynności.
 18. Przygotowywanie projektów informacji na posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Komisji Rady Powiatu z zakresu prowadzonych spraw.
 19. Dekretacja dokumentów.

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor ds.spółek wodnych i rybactwa
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 214

Obowiązki

1. Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad działalnością spółek wodnych. 2. Analiza zasadności tworzenia spółek wodnych służących do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych. 3. Opiniowanie projektów statutów spółek wodnych i przygotowywanie decyzji zatwierdzającej. 4. Włączanie w drodze decyzji do spółki wodnej zakładów i innych osób. 6. Analiza wysokości składek i innych świadczeń oraz wnioskowanie o jej podwyższenie w przypadku gdy uchwalone przez spółkę wodną świadczenia nie wystarczają na wykonanie przewidzianych na dany rok zadań statutowych. 7. Przygotowywanie decyzji o wysokości i rodzaju świadczeń osobom nie będącymi członkami spółki wodnej. 8. Przygotowywanie decyzji o nieważności uchwał podjętych przez organy spółki wodnej w przypadku sprzeczności z prawem. 9. Wnioskowanie powołania komisarycznego zarządu spółki wodnej na czas oznaczony, nie dłuższy niż rok, w przypadku jeśli walne zgromadzenie delegatów nie dokona wyboru nowego zarządu. 10. Analiza zasadności rozwiązania spółki wodnej. 11. Wnioskowanie powołania likwidatora oraz ustalanie wysokości jego wynagradzania. 12. Wnioskowanie o wykreśleniu spółki wodnej z katastru wodnego po otrzymaniu uchwały walnego zgromadzenia spółki wodnej w likwidacji o zatwierdzeniu ostatecznym rachunków i sprawozdań likwidatora. 13. Udział w Walnych Zgromadzeniach Delegatów Konserwacyjnych Spółek Wodnych. 14. Podejmowanie inicjatyw w sprawie reaktywowania spółek wodnych 15. Podejmowanie działań w celu zapobiegania likwidacji spółek wodnych. 16. Bieżąca weryfikacja banku danych o spółkach wodnych w powiecie. 17. Udział w postępowaniu o wyłączenie z opłat na rzecz spółek wodnych oraz wyłączenia z ewidencji i konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych. 18. Wydawanie zezwoleń na szczególne warunki połowu ryb. 19. Wydawanie kart wędkarskich. 20. Rejestracja sprzętu służącego do połowu ryb. 21. Przygotowywanie projektów aktów prawnych o utworzeniu oraz nadaniu regulaminu Społecznej Straży Rybackiej. 22. Współpraca ze Społeczną Strażą Rybacką, Państwową Strażą Rybacką oraz Polskim Związkiem Wędkarskim. 23. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem przez Starostę legitymacji i oznak Strażnikom Społecznej Straży Rybackiej. 24. Przygotowywanie projektów uchwał Zarządu i Rady Powiatu w sprawach objętych zakresem czynności. 25. Przygotowywanie projektów informacji na posiedzenia Zarządu oraz posiedzenia Komisji Rady Powiatu z zakresu prowadzonych spraw. 26. Prowadzenie spraw z zakresu rolnictwa, w tym w szczególności: a/ ocena warunków i stanu produkcji rolnej w powiecie, b/ monitorowanie rynku produktów rolnych, c/współpraca z samorządem rolniczym oraz jednostkami i instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa, d/gromadzenie informacji o liniach kredytowych dla rolnictwa. 27. Prowadzenie rejestru skarg i wniosków.


Imię i nazwisko
Stanowisko
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju

Dyżur w Urzędzie Gminy Wisznice w godz. 9.00-12.00 (poniedziałek)

Dyżur w Urzędzie Gminy Zalesie w godz. 9.00-12.00 (wtorek)

Dyżur w Urzędzie Gminy Rokitno w godz. 10.00-12.00 (czwartek)

Obowiązki
 1. Prowadzenie spraw dotyczący pozyskania i legalizacji drewna w lasach niestanowiących  własności Skarbu Państwa, w tym cechowanie drewna i przygotowywanie projektów świadectw legalności pozyskania drewna,
 2. Nadzór nad wykonaniem obowiązków określonych w planach urządzenia lasu   i decyzjach Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej,
 3. Przygotowywanie projektów decyzji dotyczących gospodarki leśnej w lasach   niestanowiących własności skarbu Państwa:
  - decyzji Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej wydanej na podstawie  inwentaryzacji stanu lasu,
  - decyzji dotyczących uznania lasu za ochronny lub pozbawieniu go tego charakteru,
  - decyzji dotyczących pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
  - decyzji nakazujących wykonanie obowiązków określonych w ustawie o lasach w przypadku gdy właściciele lasów nie wykonują tych obowiązków,
  - decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów,
 4. Przeprowadzanie kontroli udatności upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia,
 5. Dokonanie oględzin zadrzewień wnioskowanych do usunięcia z terenów należących do gmin.

Imię i nazwisko
Stanowisko
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Środowiska
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 213, tel. 83-35-11-343

Obowiązki

 

    Kierowanie pracą wydziału.


Imię i nazwisko
Stanowisko
Podisnpektor
Godziny przyjęć i nr pokoju

Dyżur w Urzędzie Gminy Łomazy w godz. 9.00-11.00 (wtorek)

Dyżur w Urzędzie Gminy Sławatycze w godz. 10.00-12.00 (środa)

Dyżur w Urzędzie Gminy Leśna Podlaska w godz. 10.00-12.00 (piątek)

Tel. 607-144-201 lub 83-35-11-347

Obowiązki
 1. Prowadzenie spraw dotyczący pozyskania i legalizacji drewna w lasach niestanowiących  własności Skarbu Państwa, w tym cechowanie drewna i przygotowywanie projektów świadectw legalności pozyskania drewna,
 2. Nadzór nad wykonaniem obowiązków określonych w planach urządzenia lasu   i decyzjach Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej,
 3. Przygotowywanie projektów decyzji dotyczących gospodarki leśnej w lasach   niestanowiących własności skarbu Państwa:
  - decyzji Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej wydanej na podstawie  inwentaryzacji stanu lasu,
  - decyzji dotyczących uznania lasu za ochronny lub pozbawieniu go tego charakteru,
  - decyzji dotyczących pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
  - decyzji nakazujących wykonanie obowiązków określonych w ustawie o lasach w przypadku gdy właściciele lasów nie wykonują tych obowiązków,
  - decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów,
 4. Przeprowadzanie kontroli udatności upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia,
 5. Dokonanie oględzin zadrzewień wnioskowanych do usunięcia z terenów należących do gmin.

Imię i nazwisko
Stanowisko
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska
2015-04-01  - 2017-09-03
Godziny przyjęć i nr pokoju

Dyżur w Urzędzie Gminy Wisznice w godz. 9.00-11.00 (poniedziałek)

Dyżur w Urzędzie Gminy Łomazy w godz. 9.00-11.00 (wtorek)

Dyżur w Urzędzie Gminy Rossosz w godz. 9.00-11.00 (piątek)

Tel. 607-144-201 lub 83-35-11-345

Obowiązki
 1. Prowadzenie spraw dotyczący pozyskania i legalizacji drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym cechowanie drewna i przygotowywanie projektów świadectw legalności pozyskania drewna.
 2. Nadzór nad wykonaniem obowiązków określonych w planach urządzenia lasu i decyzjach Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej.
 3. Przygotowywanie projektów decyzji dotyczących gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności skarbu Państwa:
  - decyzji Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej wydanej na podstawie  inwentaryzacji stanu lasu,
  - decyzji dotyczących uznania lasu za ochronny lub pozbawieniu go tego charakteru,
  - decyzji dotyczących pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
  - decyzji nakazujących wykonanie obowiązków określonych w ustawie o lasach w przypadku gdy właściciele lasów nie wykonują tych obowiązków,
  - decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów.
 4. Przeprowadzanie kontroli udatności upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia.
 5. Dokonanie oględzin zadrzewień wnioskowanych do usunięcia z terenów należących do gmin.

Imię i nazwisko
Stanowisko
Geolog powiatowy
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 216

Obowiązki

1. Prowadzenie spraw związanych z koncesjami na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych. 2. Zatwierdzanie projektów prac geologicznych i przyjmowanie dokumentacji geologicznych. 3. Prowadzenie ewidencji i ochrona zbiorów archiwalnych, a także ochrona informacji i próbek geologicznych. 4. Prowadzenie spraw opłat eksploatacyjnych dla złóż koncesjonowanych. 5. Ustalanie opłat eksploatacyjnych w przypadku wydobywania substancji o cechach kopaliny bez wymaganej przepisami prawa koncesji. 6. Ustalanie zasobów ujęć wód podziemnych. 7. Zatwierdzanie kryteriów bilansowości zasobów złóż kopalin i projektów zagospodarowania złoża oraz wyznaczanie granic obszaru i terenu górniczego.


Imię i nazwisko
Stanowisko
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska
2018-02-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju

Dyżur w Urzędzie Gminy Piszczac w godz. 9.00-11.00 (środa)

Dyżur w Urzędzie Gminy Łomazy w godz. 9.00-11.00 (wtorek)

Dyżur w Urzędzie Gminy Rossosz w godz. 9.00-11.00 (piątek)

Tel. 530-1333-377 lub 83-35-11-345

Obowiązki
 1. Prowadzenie spraw dotyczący pozyskania i legalizacji drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, w tym cechowanie drewna i przygotowywanie projektów świadectw legalności pozyskania drewna.
 2. Nadzór nad wykonaniem obowiązków określonych w planach urządzenia lasu i decyzjach Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej.
 3. Przygotowywanie projektów decyzji dotyczących gospodarki leśnej w lasach niestanowiących własności skarbu Państwa:
  - decyzji Starosty określających zadania z zakresu gospodarki leśnej wydanej na podstawie  inwentaryzacji stanu lasu,
  - decyzji dotyczących uznania lasu za ochronny lub pozbawieniu go tego charakteru,
  - decyzji dotyczących pozyskania drewna niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej,
  - decyzji nakazujących wykonanie obowiązków określonych w ustawie o lasach w przypadku gdy właściciele lasów nie wykonują tych obowiązków,
  - decyzji o przyznaniu środków na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony lasów,
 4. Przeprowadzanie kontroli udatności upraw leśnych w czwartym lub piątym roku od zalesienia,
 5. Dokonanie oględzin zadrzewień wnioskowanych do usunięcia z terenów należących do gmin.

Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor ds. gospodarki odpadami
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 15

Obowiązki

1.Opracowywanie projektów decyzji w sprawie wytwarzania odpadów na wniosek podmiotów gospodarczych oraz przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach. 2. Opracowywanie projektów zezwoleń na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie i transport odpadów. 3. Opracowywanie projektów decyzji w sprawach składowisk odpadów, będących w kompetencji starosty. 4. Prowadzenie rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów. 5.Sprawowanie kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska. 7. Prowadzenie rejestru zwierząt przewożonych przez granicę podlegających ograniczeniom na podstawie prawa międzynarodowego. 8. Prowadzenie spraw z zakresu edukacji ekologicznej. 9. Załatwianie spraw z zakresu gospodarki odpadami zawierajacymi azbest. 10.Opracowywanie projektów pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłówdo powietrza. 11. Nakładanie na prowadzacego instalacje obowiązku prowadzenia pomiarów wielkości emisji, jeżeli nastąpilo przekroczenie standartów emisyjnych. 12. Obsługa zgłoszeń instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza. 13. Opracowywanie projektów pozwoleń zintegrowanych. 14. Opracowywanie projektów decyzji dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska, w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu. 15. Przeprowadzenie spraw w zakresie handlu emisjami. 16.Wprowadzanie do elektronicznej bazy danych o srodowisku i jego ochronie, informacji o składanych wnioskach oraz wydanych decyzjach.

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Bierdziński Przemysław
Data wytworzenia informacji:
11-01-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
11-01-2017