Powrót do: Starostwo Powiatowe

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Wydział Komunikacji
Adres komórki
Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
Telefon
83-35-11-390 - Dyrektor Wydziału
83-35-11-318 - Rejestracja pojazdów
83-35-11-317 - Rejestracja pojazdów
83-35-11-316 - Rejestracja pojazdów
83-35-11-314 - Wydawanie praw jazdy
83-35-11-321 - Organizacja ruchu drogowego, przewozy, OSK i SKP, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywych,
Fax
83 35 11 313
Email


Informacje dodatkowe

Do podstawowych zadań Wydziału Komunikacji należy:

1) prowadzenie spraw związanych z rejestracją, rejestracją czasową, wyrejestrowaniem
i czasowym wycofaniem z ruchu pojazdów,


2) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami oraz cofaniem i przywracaniem tych uprawnień,


3) prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących szkolenie kandydatów na kierowców
oraz nadzór nad szkoleniem,

4) wydawanie i cofanie uprawnień instruktora i wykładowcy nauki jazdy oraz prowadzenie ewidencji instruktorów i wykładowców

5) wydawanie licencji, zezwoleń, potwierdzeń zgłoszenia przewozów oraz zaświadczeń
na prowadzenie transportu drogowego oraz prowadzenie kontrolii przedsiębiorców w tym zakresie,

6) prowadzenie rejestru podmiotów prowadzących stacje kontroli pojazdów i nadzorowanie działalności stacji,

7) wydawanie i cofanie uprawnień diagnosty,

8) przyjmowanie od stacji kontroli pojazdów informacji o wykonanych badaniach technicznych pojazdów,

9) zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych,

10) wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez na drogach powiatowych i gminnych,

11) gospodarka drukami ścisłego zarachowania z zakresu komunikacji,

12) prowadzenie spraw związanych z realizacją wojewódzkiego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego,

13) prowadzenie spraw związanych z wyborem podmiotu do usuwania z drogi pojazdów zagrażających bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz prowadzenia parkingów strzeżonych
do umieszczania usuniętych pojazdów oraz nadzór nad realizacją tych zadań,

14) prowadzenie spraw związanych z procesem usuwania pojazdów z dróg określonych przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym,

15) wydawanie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,

16) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań dotyczących publicznego transportu zbiorowego osób.

 

 

BILET A  PRAWO JAZDY  POK. 26   STANOWISKO 1

 

1.  Wydanie prawa jazdy.
2.  Wymiana prawa jazdy.
3.  Wydanie wtórnika prawa jazdy.
4.  Wydawanie międzynarodowego prawa jazdy.
5.  Wymiana prawa jazdy wydanego za granicą.
6.  Wydawanie prawa jazdy z potwierdzeniem kwalifikacji zawodowej (świadectwo kwalifikacji).
7.  Przekazanie dokumentów z niezaliczonego egzaminu na prawo jazdy do WORD-u celem ponownego przystąpienia do egzaminu państwowego.
8.  Zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego okres zatrzymania nie przekroczył 12 miesięcy.
9.  Zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego okres zatrzymania przekroczył 12 miesięcy.
10.Zwrot zatrzymanego dokumentu prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.
11.Zwrot  zatrzymanego dokumentu prawa jazdy w związku z przekroczeniem prędkości.
12.Przywrócenie uprawnień prawa jazdy - cofniętych ze względu na utratę kwalifikacji.
13.Przywrócenie uprawnień prawa jazdy - cofniętych ze względu na stan zdrowia lub nie poddanie się wymaganym badaniom lekarskim lub psychologicznym.
14.Przekroczenie limitu 24 punktów za naruszenie przepisów ruchu drogowego.
15.Wydawanie zaświadczeń o posiadanych przez kierowcę uprawnieniach do kierowania pojazdami.
16.Uzyskanie profilu kandydata na kierowcę.
17.Wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne.

 

 

BILET B  REJESTRACJA POJAZDÓW   POK. 27   STANOWISKA 2, 3 , 4, 5

 

1. Rejestracja pojazdów

2. Czasowa rejestracja pojazdów

3. Wymiana dowodu rejestracyjnego w związku z:

 • brakiem miejsca na wpisywanie kolejnych terminów badań technicznych
 • jego kradzieżą/zgubieniem/ zniszczeniem

4. Zawiadomienie o dokonaniu zmiany w dowodzie rejestracyjnych w zakresie:

 • rodzaju pojazdu
 • przeznaczenia
 • numeru nadwozia/podwozia/ramy
 • danych właściciela
 • w zakresie współwłasności pojazdu

5. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

6. Wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz zgody
 na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej

7. Wpisanie/wykreślenie zastawu

 

BILET C  WYREJESTROWANIE POJAZDÓW   POK. 28   STANOWISKO 6

 

1.Wydawanie:

 • stałych dowodów rejestracyjnych (po zwrocie pozwolenia czasowego)
 • zatrzymanych dowodów rejestracyjnych

2. Dokonywanie adnotacji urzędowych w dowodach rejestracyjnych np.: GAZ, HAK, VAT, EURO, L, TAXI.

3. Zgłoszenie zbycia pojazdu.

4. Wyrejestrowywanie pojazdu.

5. Wydawanie zaświadczeń potwierdzających dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu.

6. Wydawanie wtórników: tablic rejestracyjnych, nalepek kontrolnych na szybę pojazdu, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, kart pojazdów.

 

 

INFORMACJA

 

o systemie umawiania wizyt w Wydziale Komunikacji

 

 

 

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej przyjmuje interesantów w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godzinach 7.45 – 15.30 oraz we wtorki w godz. 7.45 - 16.00.   Aby sprawa mogła zostać załatwionym w ww. godzinach należy przyjść najpóźniej 30 minut przed końcem pracy urzędu.

 

Do załatwiania spraw dotyczących praw jazdy i rejestracji pojazdów wprowadzono system zarządzania kolejką.

 

 • Pobranie biletu z automatu biletowego jest warunkiem załatwienia sprawy, ale ze względu na możliwości kadrowe i techniczne nie oznacza gwarancji przyjęcia interesanta w danym dniu.
 • Bilet należy okazać pracownikowi przed obsługą.
 • Po trzykrotnym wywołaniu,jeżeli interesant nie zgłosi się do odpowiedniego stanowiska -  bilet traci aktualność.
 • Interesanci bez biletów lub z biletami nieaktualnymi nie będą obsługiwani, a osoby, które przybyły zbyt późno przed zakończeniem pracy wydziału mogą nie otrzymać biletu na dany dzień.
 • Bilety są wywoływane do godz. 15.00 w poniedziałek, środę, czwartek i piątek oraz do godz. 15.30 we wtorek.

 

Na wybrany dzień i godzinę można się umówić elektronicznie, przy czym bilety można zarezerwować z 14 dniowym wyprzedzeniem i należy zgłosić się kilkanaście minut przed zarezerwowaną godziną aby pobrać bilet z użyciem kodu rezerwacji. Najpóźniejsza możliwa godzina do rezerwacji to godz. 15.00.

 

Elektroniczny system kolejkowy dostępny jest pod adresem rejestracja.powiatbialski.eu

 

Prosimy o uważne zapoznanie się z rodzajami spraw załatwianych na poszczególnych stanowiskach.

Zgłoszenia zbycia/nabycia pojazdu można dokonać bez odwiedzania Wydziału Komunikacji przez serwis gov.pl  przy użyciu profilu zaufanego.

 

POK. 29

ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO, PRZEWOZY, OSK I SKP, ZEZWOLENIA NA PRZEJAZD POJAZDÓW NIENORMATYWYCH

 

1.  Prowadzenie spraw w zakresie:

-wykreślania przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej,

-wydawania legitymacji instruktorom i zaświadczeń wykładowcom,

-wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej,

-kierowania instruktorów i wykładowców na egzamin kwalifikacyjny,

-skreślania instruktorów i wykładowców z ewidencji.

-wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej,

-wykreślania przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej,

-wydawania i cofania uprawnień diagnostom

2. Wykonywanie czynności związanych z wyborem jednostki do usuwania z drogi pojazdów zagrażających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz prowadzenia parkingów strzeżonych      do umieszczania usuniętych pojazdów oraz nadzór nad realizacją tych zadań.

3.Wykonywanie orzeczeń sądów o przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Bialskiego. Prowadzenie w stosunku do właścicieli pojazdów nieodebranych w ustawowym terminie postępowania administracyjnego w sprawie zapłaty kosztów usunięcia, przechowywania, oszacowania i sprzedaży pojazdu. 

4.Wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.

5.Prowadzenie działań i czynności w zakresie wprowadzania oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

6.Analizowanie stałych i czasowych projektów organizacji ruchu ich ocena i opiniowanie.

7. Wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez na drogach powiatowych i gminnych.

8.Realizacja programu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

9.Wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy.

10.Wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7   i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.

11.Wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym.

12.Wydawanie zaświadczeń na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne.

 

Oddział Zamiejscowy w Międzyrzecu Podlaskim obsługuje mieszkańców Międzyrzeca Podlaskiego oraz gmin Międzyrzec Podlaski i Drelów
W ZAKRESIE REJESTRACJI POJAZDÓW I PRAW JAZDY

 


Komórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Zastępca Dyrektora
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 5

 

tel. 83 35 11 390

Obowiązki:

Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad stanowiskami pracy d/s rejestracji pojazdów , praw jazdy oraz Oddziałem Zamiejscowym w Międzyrzecu Podlaskim. Kierowanie pracą Wydziału Komunikacji podczas nieobecności Dyrektora Wydziału.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 27

tel. 83-35-11-317

Obowiązki:

STANOWISKO PRACY D/S REJESTRACJI POJAZDÓW - prowadzenie spraw związanych z rejestracją, rejestracją czasową i wyrejestrowaniem pojazdów, m.in.: rejestracja pojazdów > czasowa rejestracja pojazdów > wymiana dowodów rejestracyjnych > wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolych na szybę pojazdu, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych < dokonywanie adnotacji urzędowych w dowodach rejestracyjnych < zwrot zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyn ich zatrzymania < przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o ich zbyciu, zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym < wydawanie decyzji o nadaniu i umieszczeniu cech identyfikacyjnych pojazdu oraz zgody na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej < wyrejestrowywanie pojazdów na stałe.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Starszy Specjalista
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 29

tel: 83-35-11-321

Obowiązki:

STANOWISKO PRACY D/S BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - prowadzenie działań i czynności w zakresie wprowadzania oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, - analizowanie stałych i czasowych projektów organizacji ruchu ich ocena i opiniowanie, - wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez na drogach powiatowych i gminnych, - realizacja programu bezpieczeństwa ruchu drogowego. STANOWISKO PRACY D/S PRZEWOZÓW-wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy, - wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, - wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym,- wydawanie zaświadczeń na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne,- udzielanie ministrowi właściwemu w sprawach transportu informacji dotyczących liczby izakresu udzielonych licencji i zezwoleń, - prowadzenie  kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, - prowadzenie rejestru wydanych licencji, zaświadczeń oraz zezwoleń, - prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w zakresie przewozów


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 26

tel. 83-35-11-314

Obowiązki:

STANOWISKO PRACY D/S PRAW JAZDY-Prowadzenie w systemie informatycznym ewidencji kierowców i ewidencji osób bez uprawnień.
- Przyjmowanie podań, wniosków i zawiadomień w sprawach dotyczących uprawnień do kierowania. - Generowanie, aktualizacja i udostępnianie profilu kierowcy. - Wydawanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem. - Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego.
- Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. - Prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców. Prowadzenie akt ewidencyjnych osób bez uprawnień. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy. - Cofanie uprawnień do kierowania pojazdami. - Zatrzymywanie praw jazdy. - Przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz zwracanie praw jazdy po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich  cofnięcie lub zatrzymanie
- Kierowanie kierowców na badania lekarskie lub psychologiczne w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. - Kierowanie  kierowców na  kontrolne sprawdzanie kwalifikacji. - Żądanie akt kierowców przy zmianie miejsca zamieszkania.- Przesyłanie akt kierowców zmieniających miejsce zamieszkania. - Współpraca z Sądem, Prokuraturą, Policją, - Sporządzanie sprawozdań z wydanych i cofniętych praw jazdy.
- Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok.  27

tel. 83-35-11-318

Obowiązki:

STANOWISKO PRACY D/S REJESTRACJI POJAZDÓW - koordynacja wieloosobowego st. pracy d/s rejestracji pojazdów , prowadzenie spraw związanych z rejestracją, rejestracją czasową i wyrejestrowaniem pojazdów, m.in.: rejestracja pojazdów > czasowa rejestracja pojazdów > wymiana dowodów rejestracyjnych > wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolych na szybę pojazdu, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych < dokonywanie adnotacji urzędowych w dowodach rejestracyjnych < zwrot zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyn ich zatrzymania < przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o ich zbyciu, zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym < wyrejestrowywanie pojazdów na stałe.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent
Okres obejmowania stanowiska:
2020-07-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 28

tel. 83 35 11 316


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent
Okres obejmowania stanowiska:
2019-04-08  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 27

tel. 83-35-11-317

Obowiązki:

STANOWISKO PRACY D/S REJESTRACJI POJAZDÓW - prowadzenie spraw związanych z rejestracją, rejestracją czasową i wyrejestrowaniem pojazdów, m.in.: rejestracja pojazdów > czasowa rejestracja pojazdów > wymiana dowodów rejestracyjnych > wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę pojazdu, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych < dokonywanie adnotacji urzędowych w dowodach rejestracyjnych < zwrot zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyn ich zatrzymania < przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o ich zbyciu, zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym.

STANOWISKO PRACY D/S PRAW JAZDY-Prowadzenie w systemie informatycznym ewidencji kierowców i ewidencji osób bez uprawnień.
- Przyjmowanie podań, wniosków i zawiadomień w sprawach dotyczących uprawnień do kierowania. - Generowanie, aktualizacja i udostępnianie profilu kierowcy. - Wydawanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem. - Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego.
- Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. - Prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców. Prowadzenie akt ewidencyjnych osób bez uprawnień. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy. - Cofanie uprawnień do kierowania pojazdami. - Zatrzymywanie praw jazdy. - Przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz zwracanie praw jazdy po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich  cofnięcie lub zatrzymanie
- Kierowanie kierowców na badania lekarskie lub psychologiczne w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. - Kierowanie  kierowców na  kontrolne sprawdzanie kwalifikacji. - Żądanie akt kierowców przy zmianie miejsca zamieszkania.- Przesyłanie akt kierowców zmieniających miejsce zamieszkania. - Współpraca z Sądem, Prokuraturą, Policją, - Sporządzanie sprawozdań z wydanych i cofniętych praw jazdy.
- Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

 


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Specjalista
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 27

tel. 83-35-11-318

Obowiązki:

STANOWISKO PRACY D/S REJESTRACJI POJAZDÓW - prowadzenie spraw związanych z rejestracją, rejestracją czasową i wyrejestrowaniem pojazdów, m.in.: rejestracja pojazdów > czasowa rejestracja pojazdów > wymiana dowodów rejestracyjnych > wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę pojazdu, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych < dokonywanie adnotacji urzędowych w dowodach rejestracyjnych < zwrot zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyn ich zatrzymania < przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o ich zbyciu, zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Specjalista
Okres obejmowania stanowiska:
2018-05-09  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. 28

83 35 11 316

Obowiązki:

STANOWISKO PRACY D/S REJESTRACJI POJAZDÓW - prowadzenie spraw związanych z rejestracją, rejestracją czasową i wyrejestrowaniem pojazdów, m.in.: rejestracja pojazdów > czasowa rejestracja pojazdów > wymiana dowodów rejestracyjnych > wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę pojazdu, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych < dokonywanie adnotacji urzędowych w dowodach rejestracyjnych < zwrot zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyn ich zatrzymania < przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o ich zbyciu, zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym

STANOWISKO PRACY D/S PRAW JAZDY-Prowadzenie w systemie informatycznym ewidencji kierowców i ewidencji osób bez uprawnień.
- Przyjmowanie podań, wniosków i zawiadomień w sprawach dotyczących uprawnień do kierowania. - Generowanie, aktualizacja i udostępnianie profilu kierowcy. - Wydawanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem. - Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego.
- Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. - Prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców. Prowadzenie akt ewidencyjnych osób bez uprawnień. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy. - Cofanie uprawnień do kierowania pojazdami. - Zatrzymywanie praw jazdy. - Przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz zwracanie praw jazdy po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich  cofnięcie lub zatrzymanie
- Kierowanie kierowców na badania lekarskie lub psychologiczne w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. - Kierowanie  kierowców na  kontrolne sprawdzanie kwalifikacji. - Żądanie akt kierowców przy zmianie miejsca zamieszkania.- Przesyłanie akt kierowców zmieniających miejsce zamieszkania. - Współpraca z Sądem, Prokuraturą, Policją, - Sporządzanie sprawozdań z wydanych i cofniętych praw jazdy, - Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

 


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Specjalista
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 29

tel. 83-35-11-321

Obowiązki:

ZAKRES ZADAŃ na stanowisku pracy d/s szkolenia kierowców - Prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców. -Prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy i wykładowców. - Prowadzenie spraw w zakresie: wykreślania przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej, wydawania legitymacji instruktorom i zaświadczeń wykładowcom, wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej, kierowania instruktorów i wykładowców na egzamin kwalifikacyjny, skreślania instruktorów i wykładowców z ewidencji. - Prowadzenie kontroli dokumentacji i działalności ośrodków szkolenia kierowców. - Przygotowywanie propozycji zaleceń pokontrolnych w w/w zakresie. - Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora Wydziału Komunikacji.

ZAKRES ZADAŃ na stanowisku pracy d/s badań technicznych pojazdów - Prowadzenie rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów. - Prowadzenie ewidencji diagnostów. - Prowadzenie spraw w zakresie: wydawania zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej, wykreślania przedsiębiorców z rejestru działalności regulowanej, wydawania i cofania uprawnień diagnostom - Sprawowanie nadzoru na stacjami kontroli pojazdów. - Dokonywanie kontroli stacji kontroli pojazdów. - Przygotowywanie propozycji zaleceń pokontrolnych w w/w zakresie. Zadania pozostałe: - Wykonywanie czynności związanych z wyborem jednostki do usuwania z drogi pojazdów zagrażających bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz prowadzenia parkingów strzeżonych do umieszczania usuniętych pojazdów oraz nadzór nad realizacją tych zadań. - Wykonywanie orzeczeń sądów o przepadku pojazdów na rzecz Powiatu Bialskiego. - Prowadzenie w stosunku do właścicieli pojazdów nieodebranych w ustawowym terminie postępowania administracyjnego w sprawie zapłaty kosztów usunięcia, przechowywania, oszacowania i sprzedaży pojazdu.  - Prowadzenie spraw w zakresie wydawania zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 5

tel. 83-35-11-390

Obowiązki:

STANOWISKO PRACY D/S GOSPODARKI DRUKAMI ŚCISŁEGO ZARACHOWANIA I OBSŁUGI KANCELARYJNO-BIUROWEJ- Prowadzenie i obsługa kancelaryjno - biurowa Wydziału. - Kierowanie obiegiem dokumentów i pism kierowanych do Oddziałów i samodzielnych stanowisk prowadzących sprawy merytoryczne.- Prowadzenie rejestrów: druków ścisłego zarachowania, numerów rejestracyjnych pojazdów, skarg i wniosków oraz nadzór nad ich terminowym załatwianiem, zawartych umów i porozumień, delegacji służbowych. - Prowadzenie : ewidencji otrzymanych tablic rejestracyjnych, ewidencji wyprodukowanych i przesłanych do Wydziału Komunikacji przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i kart pojazdu, ewidencji nośników kluczy kryptograficznych, ewidencji wyposażenia Wydziału Komunikacji. - Analizowanie potrzeb i załatwianie spraw związanych z zaopatrzeniem Wydziału w: druki ścisłego zarachowania, tablice rejestracyjne, materiały biurowe.          - Odbiór przesyłek ze spersonalizowanymi drukami ścisłego zarachowania: sprawdzenie poprawności danych otrzymanych druków z załączoną specyfikacją. sprawdzenie i odbiór przesyłki w systemie POJAZD i KIEROWCA, przekazanie druków na poszczególne stanowiska pracy. - Odbiór przesyłek z niespersonalizowanymi drukami ścisłego zarachowania: przeliczenie oraz sprawdzenie zgodności otrzymanych druków z załączoną specyfikacją, wpisanie do „Ewidencji druków ścisłego zarachowania” ,sprawdzenie i odnotowanie przesyłki w systemie komputerowym, wprowadzanie druków do systemu Pojazd i Kierowca  oraz przekazywanie na stanowiska pracy. - Przeprowadzanie postępowania i składanie zamówień na druki ścisłego zarachowania nieobjęte umowami.  -Odbiór w/w przesyłek, sprawdzenie  zgodności otrzymanych druków  z wykazem i przekazanie na stanowiska pracy. -Sprawdzanie pod względem merytorycznym faktur za wytworzone dokumenty i druki ścisłego zarachowania, w szczególności w zakresie: zgodności numerów dokumentów z wyszczególnionymi w wykazach stanowiących załączniki do faktur, ilości przesłanych dokumentów, ceny jednostkowej, opisanie faktury i przekazywanie do Wydziału Finansowego. - Sporządzanie protokołów z likwidacji druków ścisłego zarachowania. - Reklamowanie druków i wyprodukowanych dokumentów w przypadku stwierdzenia braków i wad jakościowych. - Sprawdzanie, co najmniej raz na pół roku, magazynowego stanu z faktycznym niespersonalizowanych druków ścisłego zarachowania. - Podpisywanie, jako osoba upoważniona do przyjmowania faktur, kopii faktur wystawianych przez dostawców druków ścisłego zarachowania zamawianych bezpośrednio przez Wydział Komunikacji. - Przygotowywanie i przesyłanie do PWPW formularzy: uzyskania i modyfikacji uprawnień użytkownika systemu Pojazd i Kierowca, pokwitowań odbioru i zwrotu kart elektronicznych protokołów zbiorczych z przygotowanych wniosków kierowanych do PWPW. - Przygotowywanie i przekazywanie miesięcznych informacji o zarejestrowanych pojazdach do Urzędu Skarbowego.           -Przygotowywanie informacji do BIP z zakresu działania Wydziału Komunikacji. - Przygotowywanie i wprowadzanie informacji na strony internetowe Starostwa Bialskiego z zakresu działania Wydziału Komunikacji. - Przygotowywanie materiałów, z zakresu komunikacji, do projektu budżetu powiatu. - Sporządzanie, z zakresu Wydziału Komunikacji, planu zamówień publicznych. - Sporządzanie, z zakresu komunikacji, sprawozdania rocznego o udzielonych zamówieniach publicznych -Przygotowywanie materiałów do przetargów na tablice rejestracyjne i druki ścisłego zarachowania.-Przekazywanie niewłaściwie wniesionych do Wydziału spraw do organów właściwych w sprawie. -Opracowywanie planu urlopów wypoczynkowych pracowników Wydziału.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent
Okres obejmowania stanowiska:
2020-01-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 29

tel. 83 35 11 321

Obowiązki:

STANOWISKO PRACY D/S BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO - prowadzenie działań i czynności w zakresie wprowadzania oznakowania dróg oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu, - analizowanie stałych i czasowych projektów organizacji ruchu ich ocena i opiniowanie, - wydawanie zezwoleń na organizowanie imprez na drogach powiatowych i gminnych, - realizacja programu bezpieczeństwa ruchu drogowego. STANOWISKO PRACY D/S PRZEWOZÓW-wydawanie zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika w krajowym transporcie drogowym osób i rzeczy, - wydawanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy, - wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych osób w krajowym transporcie drogowym,- wydawanie zaświadczeń na wykonywanie krajowych przewozów drogowych na potrzeby własne,- udzielanie ministrowi właściwemu w sprawach transportu informacji dotyczących liczby izakresu udzielonych licencji i zezwoleń, - prowadzenie  kontroli przedsiębiorcy w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania licencji, zezwolenia lub zaświadczenia na wykonywanie przewozów na potrzeby własne, - prowadzenie rejestru wydanych licencji, zaświadczeń oraz zezwoleń, - prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania w zakresie przewozów


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Referent
Okres obejmowania stanowiska:
2017-02-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Pok. nr 26

tel. 83-35-11-314

Obowiązki:

STANOWISKO PRACY D/S PRAW JAZDY-Prowadzenie w systemie informatycznym ewidencji kierowców i ewidencji osób bez uprawnień.
- Przyjmowanie podań, wniosków i zawiadomień w sprawach dotyczących uprawnień do kierowania. - Generowanie, aktualizacja i udostępnianie profilu kierowcy. - Wydawanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem. - Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego.
- Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. - Prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców. Prowadzenie akt ewidencyjnych osób bez uprawnień. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy. - Cofanie uprawnień do kierowania pojazdami. - Zatrzymywanie praw jazdy. - Przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz zwracanie praw jazdy po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich  cofnięcie lub zatrzymanie
- Kierowanie kierowców na badania lekarskie lub psychologiczne w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. - Kierowanie  kierowców na  kontrolne sprawdzanie kwalifikacji. - Żądanie akt kierowców przy zmianie miejsca zamieszkania.- Przesyłanie akt kierowców zmieniających miejsce zamieszkania. - Współpraca z Sądem, Prokuraturą, Policją, - Sporządzanie sprawozdań z wydanych i cofniętych praw jazdy.
- Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

STANOWISKO PRACY D/S REJESTRACJI POJAZDÓW - prowadzenie spraw związanych z rejestracją, rejestracją czasową i wyrejestrowaniem pojazdów, m.in.: rejestracja pojazdów > czasowa rejestracja pojazdów > wymiana dowodów rejestracyjnych > wydawanie wtórników dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, znaków legalizacyjnych, nalepek kontrolnych na szybę pojazdu, kart pojazdu, tablic rejestracyjnych < dokonywanie adnotacji urzędowych w dowodach rejestracyjnych < zwrot zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych po ustaniu przyczyn ich zatrzymania < przyjmowanie od właścicieli pojazdów zawiadomień o ich zbyciu, zmianach danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr  26

tel. 83-35-11-314

Obowiązki:

STANOWISKO PRACY D/S PRAW JAZDY-Prowadzenie w systemie informatycznym ewidencji kierowców i ewidencji osób bez uprawnień.
- Przyjmowanie podań, wniosków i zawiadomień w sprawach dotyczących uprawnień do kierowania. - Generowanie, aktualizacja i udostępnianie profilu kierowcy. - Wydawanie praw jazdy i pozwoleń do kierowania tramwajem. - Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego odbycie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo szkolenia okresowego.
- Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne. - Prowadzenie akt ewidencyjnych kierowców. Prowadzenie akt ewidencyjnych osób bez uprawnień. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy. - Cofanie uprawnień do kierowania pojazdami. - Zatrzymywanie praw jazdy. - Przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami oraz zwracanie praw jazdy po ustaniu przyczyn, które spowodowały ich  cofnięcie lub zatrzymanie
- Kierowanie kierowców na badania lekarskie lub psychologiczne w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. - Kierowanie  kierowców na  kontrolne sprawdzanie kwalifikacji. - Żądanie akt kierowców przy zmianie miejsca zamieszkania.- Przesyłanie akt kierowców zmieniających miejsce zamieszkania. - Współpraca z Sądem, Prokuraturą, Policją, - Sporządzanie sprawozdań z wydanych i cofniętych praw jazdy.
- Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Dyrektor
Okres obejmowania stanowiska:
2019-01-31  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 5

 

tel. 83 35 11 390


(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni
Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Steckiewicz Elżbieta
Data wytworzenia informacji:
11-01-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
11-01-2017