Powrót do: Starostwo Powiatowe

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Wydział Architektury i Budownictwa
Adres komórki
Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
Telefon
83-35-11-328
83-35-11-331
Email

Informacje dodatkowe

Wydział Architektury i Budownictwa realizuje zadania organu administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji. Do jego właściwości należą sprawy określone w ustawie Prawo budowlane, a nie zastrzeżone do właściwości innych organów.

Do podstawowych zadań Wydziału należy:

1. nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w szczególności:

- zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska,

- warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu obiektów budowlanych,

- zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

- właściwego wykonania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

2. wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień oraz przyjmowanie zgłoszeń w sprawach określonych ustawą, w szczególności:

- decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę obiektów budowlanych,

- decyzji o przeniesieniu, uchyleniu lub wygaszaniu decyzji o pozwoleniu na budowę,

- decyzji o niezbędności wejścia przy wykonywaniu prac przygotowawczych lub robót budowlanych do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości,

- postanowień o udzieleniu zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych,

- postanowień o uzgodnieniu rozwiązań projektowych obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych,

- zgłoszeń o zamiarze zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych lub ich części,

- zgłoszeń o zamiarze budowy, rozbiórki lub wykonania robót budowlanych nie objętych obowiązkiem uzyskania pozwoleń na budowę,

3. kontrola posiadania przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie uprawnień do pełnienia tych funkcji,

4. uczestniczenie na wezwanie organów nadzoru budowlanego, w czynnościach inspekcyjnych i kontrolnych oraz udostępnianie wszelkich dokumentów i informacji związanych z tymi czynnościami,

5. prowadzenie rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i rejestrów decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ponadto do zadań Wydziału należy:

1. wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych,

2. wydawanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dróg publicznych,

3. wydawanie dzienników budowy, rozbiórki i robót budowlanych,

4. uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji realizowanych na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego,

5. wydawanie zaświadczeń:

- potwierdzających spełnienie wymagań samodzielności lokalu mieszkalnego i użytkowego, dla celów ustanowienia odrębnej własności lokalu,

- potwierdzających powierzchnię oraz wyposażenie techniczne budynków mieszkalnych w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego,

6. prowadzenie i przedkładanie do Urzędu Statystycznego oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego danych statystycznych dotyczących ruchu budowlanego


Komórka nadrzędna

Pracownicy

Kadencja

Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 330


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2019-02-04  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

Pokój 229


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2018-10-08  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 229


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Dyrektor Wydziału
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 209


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Inspektor ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pok. nr 230


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska:
2018-04-01  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 230


(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Okres obejmowania stanowiska
1999-01-01  - 2019-01-29
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 230


Stanowisko
Podinspektor
Okres obejmowania stanowiska
2010-03-15  - 2018-04-11
Godziny przyjęć i nr pokoju

Pok. 230


Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor ds. administracji architektoniczno-budowlanej
Okres obejmowania stanowiska
1999-01-01  - 2017-09-28
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 230

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Data wytworzenia informacji:
11-01-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
11-01-2017