Powrót do: Starostwo Powiatowe

Szczegółowe dane komórki

Nazwa komórki
Referat Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności
Kierownik
Adres komórki
Biała Podlaska, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska
Telefon
83-35-11-350
Fax
83-35-11-348
Email

Informacje dodatkowe

W zakresie zarządzania kryzysowego i ochrony ludności:

 1. ustalanie i realizacja programów wynikających z polityki województwa w zakresie obrony cywilnej, ochrony ludności, środowiska i mienia przed klęskami żywiołowymi,
 2. określanie zagrożeń związanych z rozwojem cywilizacyjnym lub siłami natury, monitorowanie tych zagrożeń oraz programowanie procesu zapobiegania tym zagrożeniom,
 3. opracowanie rocznych i wieloletnich planów działania w zakresie:
 • obrony cywilnej powiatu bialskiego,
 • powiatowego planu reagowania kryzysowego,
 • planu ochrony przed powodzią powiatu bialskiego,
 • planu wyższych stanów gotowości starostwa do reagowania w sytuacjach kryzysowych,
 1. przygotowywanie zarządzeń starosty w sprawie ogłoszenia i odwoływania pogotowia lub alarmu przeciwpowodziowego oraz nadzorowanie ich wykonania,
 2. prowadzenie powiatowego magazynu przeciwpowodziowego,
 3. koordynowanie planowania i sprawozdawczości w zakresie zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej, 
 4. zapewnienie współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych administracji publicznej na terenie powiatu w zakresie zapobiegania zagrożeniom spowodowanym zdarzeniami noszącymi znamiona klęski żywiołowej oraz zwalczania i usuwania ich skutków na zasadach określonych w ustawach,
 5. tworzenie i aktualizowanie bazy danych o zagrożeniach, środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz ich ciągła analiza,
 6. przygotowanie i zapewnienie stałej gotowości systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania,
 7. ostrzeganie i alarmowanie ludności oraz koordynowanie działań ratowniczych i porządkowo - ochronnych w razie zaistnienia nadzwyczajnych zagrożeń,
 8. zapewnienie funkcjonowania Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego,
 9. koordynowanie działań wydziałów starostwa w zakresie zapobiegania zagrożeniom życia, zdrowia i mienia oraz zagrożeniom środowiska i bezpieczeństwa państwa,
 10. prowadzenie współpracy z instytucjami, zakładami pracy, służbami komunalnymi i organizacjami pozarządowymi dysponującymi siłami i środkami do zwalczania i usuwania zagrożeń,
 11. informowanie o zagrożeniach gminnych centrów reagowania, a także przekazywanie informacji do centrów powiatowych i wojewódzkich, a w szczególnych sytuacjach bezpośrednio do szczebla krajowego,
 12. organizowanie procesu szkolenia w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej, sprawowanie kontroli nad przebiegiem szkolenia w gminach i powiatowych jednostkach organizacyjnych,
 13. upowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej,
 14. zbieranie i wstępne analizowanie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie,
 15. organizowanie wykonywania zadań starosty w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz współdziałania z powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami,
 16. współdziałanie w zakresie egzekwowania od organizatorów publicznych imprez masowych należytego zabezpieczenia ładu i porządku, bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz spokoju publicznego,
 17. prowadzenie powiatowej bazy sprzętu obrony cywilnej,
 18. planowanie potrzeb na środki finansowe i materialne do zapewnienia realizacji zadań OC,
 19. planowanie i koordynowanie pomocy dla gmin w procesie likwidacji zagrożeń i minimalizowania ich skutków,
 20. organizowanie szacowania strat powstałych w wyniku zdarzeń kryzysowych,
 21. współpraca z lokalnymi mediami w zakresie informacyjno-edukacyjnym na temat regionalnych zagrożeń, ich skutków, sposobów przeciwdziałania oraz zachowania się po ich wystąpieniu,
 22. obsługa kancelaryjno-biurowa komisji bezpieczeństwa i porządku

W zakresie spraw obronnych i powszechnego obowiązku obrony:

 1. planowanie, wykonywanie i koordynowanie przedsięwzięć związanych z programowaniem mobilizacji gospodarki w części dotyczącej powiatu,
 2. opracowanie i bieżąca aktualizacja planu operacyjnego funkcjonowania powiatu bialskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia państwa, a także w zakresie podwyższenia gotowości obronnej,
 3. organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu obronności,
 4. wykonywanie zadań związanych z organizowaniem poboru do wojska, świadczeń i reklamacji,
 5. określanie obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie w czasie podwyższonej gotowości obronnej i wojny,
 6. koordynowanie i nadzorowanie przygotowań gospodarczo-obronnych na terenie powiatu w zakresie dostaw usług i innych świadczeń na rzecz Sił Zbrojnych,
 7. nadzorowanie realizacji zadań obronnych w jednostkach organizacyjnych powiatu,
 8. prowadzenie powiatowego punktu kontaktowego HNS
 9. ewakuacja urzędu starosty bialskiego na zapasowe miejsce pracy.

W zakresie ochrony informacji niejawnych:

 1. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, systemów i sieci teleinformatycznych, a także ochrony fizycznej starostwa,
 2. opracowanie planu ochrony starostwa i jego jednostek organizacyjnych oraz nadzorowanie jego realizacji,
 3. szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
 4. kontrola ochrony informacji niejawnych, ewidencji materiałów i obiegu dokumentów oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie,
 5. opracowywanie wykazu rodzajów informacji niejawnych,
 6. prowadzenie wykazu stanowisk, prac zleconych i osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,
 7. prowadzenie postępowań sprawdzających wobec kandydatów na stanowiska pracy z dostępem do informacji niejawnych.

Komórka nadrzędna

Pracownicy


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Kierownik
Okres obejmowania stanowiska:
2018-05-14  - 
Godziny przyjęć i nr pokoju:

pokój 239


Imię i nazwisko:
Stanowisko:
Pełnomocnik Starosty ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Okres obejmowania stanowiska:
2016-09-26  - 

(Pokaż pracowników archiwalnych)
Pracownicy archiwalni

Imię i nazwisko
Stanowisko
Kierownik Kancelarii Tajnej
Okres obejmowania stanowiska
2008-10-01  - 2018-11-15

Imię i nazwisko
Stanowisko
Kierownik Referatu
Okres obejmowania stanowiska
2004-10-01  - 2018-04-30
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 239

 

Obowiązki

Obowiązki kierownika: 1. kierowanie referatem, 2. prawidłowe zorganizowanie referatu i podział zadań pomiędzy poszczególne stanowiska pracy, 3. nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań i załatwianiem spraw przez pracowników, 4. nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników dyscypliny pracy oraz przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych, 5. organizowanie okresowych narad pracowników na temat zadań i sposobu ich wykonywania, 6. informowanie osoby nadzorującej pracę referatu o stanie wykonania zadań oraz o potrzebach związanych z jego funkcjonowaniem, 7. ustalenie szczegółowych zakresów czynności pracowników, 8. załatwianie niektórych spraw osobistych pracowników, 9. sygnalizowanie staroście zmian w zakresie działania referatu wynikających z przepisów prawa, 10. wykonywanie funkcji pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych.


Imię i nazwisko
Stanowisko
Inspektor
Godziny przyjęć i nr pokoju

pok. nr 239

Obowiązki

- sprawy zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji:
Data wytworzenia informacji:
11-01-2017
Osoba wprowadzająca informację:
Dodano do BIP dnia:
11-01-2017